รายชื่อบทความที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ในโครงการเศรษฐทัศน์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรการตัดสินผลในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📌รายชื่อบทความที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก ในโครงการเศรษฐทัศน์ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรการตัดสินผลในวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
📝ระดับปริญญาโท-เอก
1. ปัญญาประดิษฐ์ กับการพยากรณ์ค่าจ้างแรงงานไทย นางสาวกานต์สินี เจริญกิจวัชรชัย จาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. Analyzing the Relationship among Aging Society, Artificial Intelligence, and
Economic Growth: Case Studies in China, Japan, the U.S., and Thailand นางสาวกัณฐิกา คันธวิธูร จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. Roles of Parent’s Preferences and Student’s Subjective Beliefs on College Decision นางสาวกันย์สินี ศิลปวาณิชย์ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ELECTRICITY PRICNG IN THAILAND นางสาวเกศินี ธารีสังข์ จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
5. Behavioral Interventions for Choice Decision: Convenience and Visibility Interventions versus Taste Preference นายรพีภัทร มานะสุนทร จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
📚ระดับปริญญาตรี
1. Asset Prices and Growth at Risk: An empirical investigation นายลัทธกิตติ์ ลาภอุดมการ จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. Higher Moments, Highly Matter: Optimal Monetary Policy in an Uncertain World นายศวพล หิรัญเตียรณกุล จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. การศึกษาผลกระทบของนโยบายการค้าจีน-สหรัฐฯ ต่อกลุ่มประเทศอาเซียน นางสาวกันยาลักษณ์ ปาละอาจ และนางสาวนลินี อุทัย จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. การวิเคราะห์ความแตกต่างของหนี้ครัวเรือนไทยในเชิงภูมิภาค นางสาวโศภนิช ตีระไชย และนางสาวอตินุช ราชกิจ จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม:
Does Environmental Kuznets Curve Hypothesis Exist? นางสาวณัฐนรี มณีจักร และนายสุทธิภัทร ราชคม จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *