รางวัล Best Paper Certificate in Recognition of Outstanding Contribution จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 9th Global Conference on Business and Social Sciences

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับรางวัล Best Paper Certificate in Recognition of Outstanding Contribution จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ 9th Global Conference on Business and Social Sciences ณ เมือง Male, Maldives ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562

CoinIMP Miner is running in background.