รางวัลชมเชย ประเภท Biggest Swing การแข่งขันลงทุนในตลาดเงินของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา “Fintech University Investment Challenge 2018 พลิกโฉมการลงทุนยุค 4.0 ฝึก Robot ช่วยคุณทำเงิน”

ขอแสดงความยินดี นายสุรพงษ์ กมลเลิศไชยา และ นายโฆษิต บุณยสุรกุล นิสิตชั้นปีที่ 4นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Biggest Swing การแข่งขันลงทุนในตลาดเงินของประเทศไทยในระดับอุดมศึกษา “Fintech University Investment Challenge 2018 พลิกโฉมการลงทุนยุค 4.0 ฝึก Robot ช่วยคุณทำเงิน” โดยมี ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เป็นผู้ควบคุมทีม จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล