รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยนระยะสั้น Catholic University of Eichstatt-Ingolstadt มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมนี สามารถสมัครทุนสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระยะสั้น สมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น 13