มอบใบประกาศนียบัตรให้ นิสิตเศรษฐศาสตร์ มศว ที่เรียนจบหลักสูตร Business Simulation & Online Company Projec

IST University of Applied Sciences ประเทศเยอรมนี มอบใบประกาศนียบัตรให้ นิสิตเศรษฐศาสตร์ มศว ที่เรียนจบหลักสูตร Business Simulation & Online Company Project  ซึ่งเป็นการเรียน online ร่วมกับนักศึกษาในประเทศเยอรมนี จำนวน คน ได้แก่ 1. นายจิรายุส มัญจะกาเภท 2. นางสาวอังควิภา เจริญพร 3. นางสาวณัฐนิชา ศุภมงคล 4. นายณกรณ์ รุ่งกิจธนาสาร 5. นายพีรวัช สุริยบูรพกูล ทั้งหมดเป็นนิสิตปีที่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โดย การออกแบบโมเดลธุรกิจเป็นแอพพลิเคชั่นหาที่จอดรถ Easy Busy Finding Parking Lots ซึ่งนิสิตได้จำเสนอผลงานและทำรายงานเป็นที่เรียบร้อย สามารถรับชมเนื้อหาได้ที่ https://www.scribd.com/document/422055763/Easy-Busy-Finding-Parking-Lots-Online-Company-Project