ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

ปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 2 ระหว่างวันที่  1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 

https://admission.swu.ac.th/

หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-649-5000 ต่อ 15550

*ในวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบจะปิดรับสมัครในเวลา 18:00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อน 22.00 น.

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

        2. หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOFEL PBT  450 /IELTS 4.5 จะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษอ่านต่อ…

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

 

ค่าเล่าเรียน
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195,000 บาท
แบ่งจ่าย 4 งวด (งวดละ 48,750 บาท)
ค่าใช้จ่ายในการสมัครเพียง 800 บาท

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

การสอบคัดเลือก
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว

       1. สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน  (40 คะแนน) (หากผลสอบภาษาอังกฤษ มีคะแนนระหว่าง 30-39  คะแนน จะเป็นการผ่านแบบมีเงื่อนไข)                       
2. สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อ่านต่อ…

โครงการ 4+1

เรียนปริญญาตรี 4 ปี  + 1 ปี

ได้ดีกรีทั้งปริญญาตรีและ ปริญญาโท

สร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้น อ่านต่อ…

รายละเอียด

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคือ

1.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559

1.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน

2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน

2.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯจำนวน 2 ฉบับ(ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี)(แบบอ.5)

2.5 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบอ.6 ถ้ามี)

2.6 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 450คะแนน(Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

2.7ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

 

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet