ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

ปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

(ภาคปลาย) รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  27 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 

https://admission.swu.ac.th/

หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

*ในวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบจะปิดรับสมัครในเวลา 18:00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อน 22.00 น.

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

        2. หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOFEL PBT  450 /IELTS 4.5 จะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษอ่านต่อ…

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

 

ค่าเล่าเรียน
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195000 บาท

แบ่งจ่าย 4 งวด ค่าใช้จ่ายในการสมัครเพียง 800 บาท

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

การสอบคัดเลือก
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

       1. สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน  (40 คะแนน) (หากผลสอบภาษาอังกฤษ มีคะแนนระหว่าง 30-39  คะแนน จะเป็นการผ่านแบบมีเงื่อนไข)                       
2. สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อ่านต่อ…

โครงการ 4+1

เรียนปริญญาตรี 4 ปี  + 1 ปี

ได้ดีกรีทั้งปริญญาตรีและ ปริญญาโท

สร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้น อ่านต่อ…

รายละเอียด

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคือ

1.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559

1.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน

2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน

2.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯจำนวน 2 ฉบับ(ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี)(แบบอ.5)

2.5 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบอ.6 ถ้ามี)

2.6 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 450คะแนน(Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

2.7ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

 

Master of Arts Program in Managerial Economics

Master of Arts Program in Managerial Economics

M.A. (Managerial Economics)

The master’s degree program is designed for students who expect to pursue a managerial career in the business or government sector. This two – year program provides economics skills and competencies necessary for the management challenges of increasing complexity in a modern economy. The program also provides the course of foundation economics for the students who are not prior bachelors in economics. The compulsory courses are applied courses in economics which compose of Quantitative Analysis for Management, Applied Microeconomics for Management, Applied Macroeconomics for Management, Research Methodology in Economics, Applied Managerial Economics, Strategic Economics, and Seminars in Current Economic Issues. The alternative courses include Economics of Project Analysis and Evaluation, Economics of Financial Management, Economics of Logistics Management, Analysis of Policy and Economic Environment, Information Technology and Innovation for Economist, Game Theory for Business Management, Economics of Organization and Human Resources Management, Economic Development in Globalization, and Economic of International Trade and Financial Management.

Program Information

– 2-year program

– thesis or independent study

– study in Saturday or Sunday

– Faculty support for aboard study visit

– Exchange student at foreign university

– Tuition Fee is Baht 195,000 (48,740*4)

Study Plan

Plan A (Thesis)

               First Year

First Semester Second Semester Summer
Code Course Name Cr. Code Course Name Cr. Code Course Name Cr.
EC 511 Quantitative Analysis for Management 3 EC 521 Research Methodology
in Economics
2 EC xxx Elective
Courses1
3
EC 512 Applied Microeconomics for Management 3 EC 531 Applied Managerial Economics 3 EC xxx Elective Courses 2 3
EC 513 Applied Macroeconomics for Management 3 EC 532 Strategic Economics 3
EC 533 Seminars in Current Economic Issues 1
Total 9 Total 9 Total 6

                           Second Year

First Semester Second Semester
Code Course Name Cr. Code Course Name Cr.
EC 691 Thesis 6 EC 691 Thesis 6
Total 6 Total 6

 

Plan B (Independent study)

               First Year

First Semester Second Semester Summer
Code Course Name Cr. Code Course Name Cr. Code Course Name Cr.
EC 511 Quantitative Analysis for Management 3 EC 521 Research Methodology
in Economics
2 EC xxx Elective
Courses1
3
EC 512 Applied Microeconomics for Management 3 EC 531 Applied Managerial Economics 3 EC xxx Elective Courses 2 3
EC 513 Applied Macroeconomics for Management 3 EC 532 Strategic Economics 3
EC 533 Seminars in Current Economic Issues 1
Total 9 Total 9 Total 6

               Second Year

First Semester Second Semester
Code Course Name Cr. Code Course Name Cr.
EC xxx Elective
Courses 3
3 EC692 Independent Study 6
EC xxx Elective
Courses 4
3
Total 6 Total 6

Elective Courses

  • Economics of Project Analysis and Evaluation
  • Economics of Financial Management
  • Economics of Logistics Management
  • Analysis of Policy and Economic Environment
  • Information Technology and Innovation for Economist
  • Game Theory for Business Management
  • Economics of Organization and Human Resources Management
  • Economic Development in Globalization
  • Economic of International Trade and Financial Management