ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

ปริญญาโท ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

(ภาคปลาย) รอบที่ 1 ระหว่างวันที่  27 สิงหาคม – 19 กันยายน 2562 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 

https://admission.swu.ac.th/

หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

*ในวันสุดท้ายของการรับสมัครแต่ละรอบจะปิดรับสมัครในเวลา 18:00 น. และผู้สมัครต้องชำระเงินก่อน 22.00 น.

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

        2. หากมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOFEL PBT  450 /IELTS 4.5 จะได้รับการยกเว้นการสอบภาษาอังกฤษอ่านต่อ…

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

 

ค่าเล่าเรียน
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195000 บาท

แบ่งจ่าย 4 งวด ค่าใช้จ่ายในการสมัครเพียง 800 บาท

ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

การสอบคัดเลือก
ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์  มศว.

       1. สอบภาษาอังกฤษที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัยผ่าน  (40 คะแนน) (หากผลสอบภาษาอังกฤษ มีคะแนนระหว่าง 30-39  คะแนน จะเป็นการผ่านแบบมีเงื่อนไข)                       
2. สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์อ่านต่อ…

โครงการ 4+1

เรียนปริญญาตรี 4 ปี  + 1 ปี

ได้ดีกรีทั้งปริญญาตรีและ ปริญญาโท

สร้างโอกาสในการทำงานมากขึ้น อ่านต่อ…

รายละเอียด

1. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคือ

1.1 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559

1.2 ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

2. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

2.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) ในระดับปริญญาตรี

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน

2.3 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ / สกุล หรือสำเนาใบทะเบียนสมรส เฉพาะกรณีที่ชื่อ / สกุลในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน

2.4 หนังสือรับรองตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯจำนวน 2 ฉบับ(ผู้รับรองต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี)(แบบอ.5)

2.5 ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาตามแบบของมหาวิทยาลัยในท้ายประกาศฯ (แบบอ.6 ถ้ามี)

2.6 ใบรับรองความรู้ภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) ให้ใช้ใบแจ้งผลการสอบ TOEFL ที่มีคะแนนผลการสอบไม่ต่ำกว่า 450คะแนน(Paper) หรือ 133 คะแนน (CBT) หรือ45 คะแนน (iBT) หรือผลคะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.0และผลสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันเปิดภาคเรียน ในกรณีที่มีเอกสารข้อนี้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบวิชาภาษาอังกฤษทั่วไป

2.7ผู้สมัครต้องส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ถึง ฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือเขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110เอกสารต้องลงวันที่ส่งเอกสารภายในวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร มิฉะนั้นจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน

3. รายละเอียดของวิชาที่จะสอบคัดเลือก1) ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ2) สอบสัมภาษณ์วิชาการ

 

Master of Arts Program in Managerial Economics

Master of Arts Program in Managerial Economics

M.A. (Managerial Economics)

The master’s degree program is designed for students who expect to pursue a managerial career in the business or government sector. This two – year program provides economics skills and competencies necessary for the management challenges of increasing complexity in a modern economy. The program also provides the course of foundation economics for the students who are not prior bachelors in economics. The compulsory courses are applied courses in economics which compose of Quantitative Analysis for Management, Applied Microeconomics for Management, Applied Macroeconomics for Management, Research Methodology in Economics, Applied Managerial Economics, Strategic Economics, and Seminars in Current Economic Issues. The alternative courses include Economics of Project Analysis and Evaluation, Economics of Financial Management, Economics of Logistics Management, Analysis of Policy and Economic Environment, Information Technology and Innovation for Economist, Game Theory for Business Management, Economics of Organization and Human Resources Management, Economic Development in Globalization, and Economic of International Trade and Financial Management.

Program Information

– 2-year program

– thesis or independent study

– study in Saturday or Sunday

– Faculty support for aboard study visit

– Exchange student at foreign university

– Tuition Fee is Baht 195,000 (48,740*4)

Study Plan

Plan A (Thesis)

               First Year

First SemesterSecond SemesterSummer
CodeCourse NameCr.CodeCourse NameCr.CodeCourse NameCr.
EC 511Quantitative Analysis for Management3EC 521Research Methodology
in Economics
2EC xxxElective
Courses1
3
EC 512Applied Microeconomics for Management3EC 531Applied Managerial Economics3EC xxxElective Courses 23
EC 513Applied Macroeconomics for Management3EC 532Strategic Economics3
EC 533Seminars in Current Economic Issues1
Total9Total9Total6

                           Second Year

First SemesterSecond Semester
CodeCourse NameCr.CodeCourse NameCr.
EC 691Thesis6EC 691Thesis6
Total6Total6

 

Plan B (Independent study)

               First Year

First SemesterSecond SemesterSummer
CodeCourse NameCr.CodeCourse NameCr.CodeCourse NameCr.
EC 511Quantitative Analysis for Management3EC 521Research Methodology
in Economics
2EC xxxElective
Courses1
3
EC 512Applied Microeconomics for Management3EC 531Applied Managerial Economics3EC xxxElective Courses 23
EC 513Applied Macroeconomics for Management3EC 532Strategic Economics3
EC 533Seminars in Current Economic Issues1
Total9Total9Total6

               Second Year

First SemesterSecond Semester
CodeCourse NameCr.CodeCourse NameCr.
EC xxxElective
Courses 3
3EC692Independent Study6
EC xxxElective
Courses 4
3
Total6Total6

Elective Courses

  • Economics of Project Analysis and Evaluation
  • Economics of Financial Management
  • Economics of Logistics Management
  • Analysis of Policy and Economic Environment
  • Information Technology and Innovation for Economist
  • Game Theory for Business Management
  • Economics of Organization and Human Resources Management
  • Economic Development in Globalization
  • Economic of International Trade and Financial Management