ประชุมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม
2562 คณะเศรฐศาสตร์
ได้จัดประชุมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์
โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์ของคณะเศรษฐศาสตร์มาให้ความรู้
เพื่อให้เป็นช่องทางการสื่อสารที่ทันสมัย
ตลอดจนมีข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบัน ณ ห้องประชุม ชั้น
14 คณะเศรษฐศาสตร์
อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล