ประชุมเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดประชุมเตรียมงานการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

CoinIMP Miner is running in background.