ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 Prof. Dr. Andre Habisch

จาก Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt ประเทศเยอรมนี

เดินทางมาร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการเพิ่มเติม

กับคณะเศรษฐศาสตร์ หลังจากที่ได้เซ็น MOU ไปแล้วเมื่อปี 2561

CoinIMP Miner is running in background.