ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401
สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

อัตราเงินเดือน 2.1 ระดับปริญญาเอก 31,750 บาท
2.2 ระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ หรือ
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สองในสามของปริญญาต้องจบสาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับหนึ่งในสามต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์
ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานผลการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรมหน่วยงานส่วนทรัพยากรบุคคล ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว
punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว
5 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2563

 

CoinIMP Miner is running in background.