ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401
สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

อัตราเงินเดือน 2.1 ระดับปริญญาเอก 31,750 บาท
2.2 ระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ หรือ
2. กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์แล้ว ซึ่งคาดว่าจะจบการศึกษาในปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ สองในสามของปริญญาต้องจบสาขาเศรษฐศาสตร์ และปริญญาที่ได้รับหรือคาดว่าจะได้รับหนึ่งในสามต้องเป็นหลักสูตรนานาชาติ หรือจบการศึกษาจากต่างประเทศ
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์
ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบ
ถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดดังเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. กรณีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ให้แนบหลักฐานผลการสอบวิทยานิพนธ์ด้วย

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทำการ (09.00 – 16.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรมหน่วยงานส่วนทรัพยากรบุคคล ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว
punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว
5 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2563

 

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet