ประกาศนิสิต

หน้าแรก / ประกาศนิสิต

ประกาศนิสิต คณะเศรษฐศาสตร์

เรื่อง ระเบียบการเข้าสอบ ประจำปีการศึกษา 2560

เรื่อง ข้อปฎิบัติของกรรมการคุมสอบ ประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากรหรือนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม One Light One Life ของ 1 ชิ้น สามารถช่วยให้ได้อีกมากมาย

ขอประชาสัมพันธ์ทุน SEED เป็นทุน full scholarship ศึกษาระยะสั้น ณ มหาวิทยาลัยที่ทำ MOU ในประเทศแคนาดา

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนเพื่อร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562