ประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

หน้าแรก / ประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

 
 

ประกาศคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติประจำปีงบประมาณ 2561

เรื่อง การสนับสนุนการตรวจแก้ภาษาบทความวิจัยและบทความวิชาการ ปีงบประมาณ 2561

เรื่อง การสมัครรับทุนสนับสนุนการวิจัย เงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์

เรื่อง จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

เรื่อง แต่งตั้งคกก.คุมสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560