ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

📌ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)
ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรม เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นั้น จากการติดตามสถานการณ์และข่าวสารของศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 (ศบค.) ปรากฏว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้แจ้งแนวปฎิบัติเพื่อยกระดับมาตราการการป้องกันและควบคุมโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว และห่วงใยสวัสดิภาพของนิสิต เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 และลดโอกาสการติดเชื้อของนิสิต อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 36 และมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 10189/2563 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี จึงเห็นสมควรให้จัดการเรียนการสอน การทำกิจกรรม และการสอบกลางภาค ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ไปจนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2565

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น