ทูตประชาสัมพันธ์(ดาว-เดือน) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดโครงการทูตประชาสัมพันธ์(ดาว-เดือน) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2562 ซึ่งนิสิตที่ได้รับรางวัลได้แก่ 👑ดาว -(เฟย์) พิชญาภา อนุศักดิ์เสถียร 👑เดือน- (เอิร์ท) ณัฐวุฒิ ประภาเพ็ญสุข

CoinIMP Miner is running in background.