ทุนการศึกษา-ปริญญาโท

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ต่าง ๆ หรือหน่วยงานต่างประเทศ เช่น

          – มหาวิทยาลัย Saskatchewan ประเทศแคนาดา

          – มหาวิทยาลัย Warsaw ประเทศโปแลนด์

          – มหาวิทยาลัย National University of Kaohsiung

          – มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

ตัวอย่างทุนที่นิสิตได้รับ

– โครงการทุนการศึกษา SEED สำหรับปีการศึกษา 2019-2020 เป็นโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการทำวิจัยในแคนาดา มีนิสิตระดับปริญญาโทได้รับทุน จำนวน 4 ทุน

– มีทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และนิสิตในหลักสูตรนี้ สามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง ไต้หวัน โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://ird.oop.swu.ac.th/ 

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต
CoinIMP Miner is running in background.