ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้นำนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มศว ที่ได้รับทุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าศึกษาการใช้ห้องสมุด (Central Library) ของมหาวิทยาลัยเมจิ และในช่วงบ่ายได้นำนิสิตดังกล่าว เข้างานปฐมนิเทศ พร้อมทำกิจกรรมร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ กรุงโตเกียว ณ ประเทศญี่ปุ่น

CoinIMP Miner is running in background.