ทัศนศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ ดร.ดนัย ธนามี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำนิสิตชั้นปีที่ 1 และ ปีที่ 2 ที่ได้รับทุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าที่พัก ณ กรุงโตเกียว และพานิสิตไปทัศนศึกษามหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

CoinIMP Miner is running in background.