ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2564 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 มีระยะเวลาตั้งแต่วันจันทร์ที่ 10 (วันเปิดภาคเรียน) มกราคม- วันจันทร์ที่ 23 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) พฤษภาคม 2565

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 21-27 ธันวาคม 2564

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 17-24 มกราคม 2565 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
ปี 1 รหัส 64 (EC11A-C..111… คน) 
วิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B22,B23 3(3-0-6) EC11A-C 111 สำนักนวัตกรรม FRI 09.30-12.30 35-0403E
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 B09,B10 3(2-2-5) EC11A-C 111 MON 13.30-17.30 35-1201
SWU133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B15 1(0-2-1) EC11A-B 111 WED 08.30-10.30 ARR
SWU161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ B35,B36 2(2-0-4) EC11A-B 111 TUE 08.30-10.30 35-0801
ECC101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B01 3(3-0-6) EC11A-B 60 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 13.30-16.30 1202
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B02 EC11B-C 60 THU 13.30-16.30 1202
ECC112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC11A-B 60 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร MON 08.30-12.30 1202
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B02 EC11B-C 60 THU 08.30-12.30 1202
ปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 94 คน )
SWU261 พลเมืองวิวัฒน์ B13 3(3-0-6) EC21A-C 119 สำนักนวัตกรรม FRI 09.30-12.30 35-0801
SWU267 หลักการจัดการสมัยใหม่ B04 2(2-0-4) EC21A-C 107 สำนักนวัตกรรม FRI 13.30-16.30 35-1002
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B01 4(4-0-8) EC21A-B 47 ผศ.ดร.สารี  วรวิสิทธิ์สารกุล MON 08.30-12.30 econ1
B02 EC21B-C 47 TUE 08.30-12.30 econ1
ECC203 เศรษฐกิจไทย B01 3(3-0-6) EC21A-B 47 ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ THU 13.30-16.30 1101
B02 EC21B-C 47 TUE 13.30-16.30 econ1
ECC212 เศรษฐมิติเบื้องต้น B01 3(2-2-5) EC21A-B 47 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล WED 08.30-12.30 1202
B02 EC21B-C 47 THU 13.30-17.30 econ3
ECC341 การเงินการธนาคาร B01 3(3-0-6) EC21A-B 47 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล TUE 13.30-16.30 econ3
B02 EC21B-C 47 WED 13.30-16.30 econ1
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต 
ECC371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ B01 3(3-0-6) EC21A-B 47 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม THU 09.30-12.30 econ3
B02 EC21B-C 47 WED 09.30-12.30 econ3
ปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 99 คน)
เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต 
วิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน
SWU354 CREATIVITY AND INNOVATION B04-B05 3(2-2-5) EC31A-C 99 สำนักนวัตกรรม WED 13.30-17.30 35-0802
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B03 4(4-0-8) EC31A-C 56 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท FRI 13.30-17.30 1202
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC413 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา B01 3(2-2-5) EC31A-C 60 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส THU 08.30-12.30 1201
กลุ่มวิชาการเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B01 3(3-0-6) EP41A-C 60 อ.ดร.ดนัย ธนามี THU 13.30-16.30 econ2
ECC445 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์
THU 09.30-12.30 1102
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC424 เศรษฐศาสตร์การเกษตร B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล MON 09.30-12.30 econ4
ECC425 การวิเคราะห์โครงการ B01 3(2-2-5) EC31A-C 35 อ.สุทธิดา  พลายงาม WED 08.30-11.30 econ2
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC332 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม THU 13.30-16.30 econ4
ECC433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร MON 13.30-16.30 1102
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ TUE 13.30-16.30 1101
ECC453 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 econ3
ECC455 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ B01 3(2-2-5) EC31A-C 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย WED 09.30-12.30 1201
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC462 องค์กรอุตสาหกรรม B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ FRI 09.30-12.30 econ3
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 3(2-2-5) EC31A-C 60 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ TUE 08.30-12.30 1101
ปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 106 คน)
วิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน
ECC427 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย THU 09.30-12.30 1101
ECC436 เศรษฐศาสตร์พลังงาน B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร FRI 08.30-12.30 1401
ECC465 เศรษฐศาสตร์ขนส่งโลจิสติกส์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 50 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส TUE 09.30-12.30 econ4
ECC476 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 อ.ยุวลักษณ์ เศรษฐ์บุญสร้าง Arr Arr Arr
ECC481 การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 35 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช TUE 13.30-17.30 econ4
ECC483 สหกิจศึกษา B01 6(0-18-0) EC41A-C 40 ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ Arr Arr Arr

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !

ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564  
ปี 1 รหัส 64 (EC11T..100.. คน) 
วิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 B107,B108,B109 3(2-2-5) EC11T 100 สำนักนวัตกรรม SAT 08.30-12.30 35-1201
SWU132 สมรรถภาพส่วนบุคคล B01 1(0-2-1) EC11T 50 SAT 13.30-15.30 ARR
B02 50 SAT 15.30-17.30 ARR
SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B29 3(3-0-6) EC11T 100 TUE 16.30-19.30 35-503E
SWU161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ B56 2(2-0-4) EC11T 100 THU 16.30-18.30 35-0901
ECC101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B03 3(3-0-6) EC11T 50 อ.สุทธิดา  พลายงาม SUN 09.30-12.30 1101
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B04 EC11T 50 SUN 13.30-16.30 1101
ECC112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B03 3(2-2-5) EC11T 50 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร MON 16.30-20.30 1102
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B04 EC11T 50 FRI 16.30-20.30 1102
ปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
SWU261 พลเมืองวิวัฒน์ B25 3(3-0-6) EC21T 90 สำนักนวัตกรรม TUE 16.30-19.30 ARR
SWU267 หลักการจัดการสมัยใหม่ B05 2(2-0-4) EC21T 90 สำนักนวัตกรรม FRI 16.30-18.30 35-1002
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B05 4(4-0-8) EC21T 45 ผศ.ดร. สารี  วรวิสิทธิ์สารกุล SAT 08.30-12.30 1202
B06 45 SUN 08.30-12.30 1202
ECC203 เศรษฐกิจไทย B03 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ MON 16.30-19.30 1202
B04 45 WED 16.30-19.30 1202
ECC212 เศรษฐมิติเบื้องต้น B03 3(2-2-5) EC21T 45 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล SAT 13.30-17.30 1202
B04 45 MON 16.30-20.30 1101
ECC341 การเงินการธนาคาร B04 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล THU 16.30-19.30 1101
B05 45 SAT 09.30-12.30 1101
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต 
ECC371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ B03 3(3-0-6) EC21T 45 อ.ดร.ดนัย  ธนามี WED 16.30-19.30 1102
B04 45 THU 16.30-19.30 1102
ปี 3 รหัส62 (EC31A-C 48 คน)
เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต 
วิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B07 4(4-0-8) EC31T 48 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท THU 16.30-20.30 1202
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 3(2-2-5) EC41A-C 48 อ.ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย WED 16.30-19.30 1201
กลุ่มวิชาการเงิน
ECC445 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย B02 3(3-0-6) EC31T 48 อ.มณีรัตน์ FRI 16.30-19.30 1401
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC436 เศรษฐศาสตร์พลังงาน B02 3(3-0-6) EC31T 48 ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ TUE 16.30-19.30 1401
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B02 3(3-0-6) EC31T 48 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ SAT 13.30-16.30 1401
ECC455 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ B02 3(2-2-5) EC31T 48 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย SAT 09.30-12.30 1401
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B02 3(2-2-5) EC31T 48 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ MON 16.30-20.30 1401

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !

ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet