ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ)  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนโยบายการเรียนการสอนสำหรับปีการศึกษา 2565 ภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นั้น อยู่ระหว่างรอโยบายกลางจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์และที่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งได้จัดห้องเรียนไว้แล้วในเบื้องต้น หากมีนโยบายหรือประกาศจากมหาวิทยาลัยออกมาทางคณะฯจะแจ้งให้นิสิตทราบภายหลัง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 มีระยะเวลาตั้งแต่

วันจันทร์ที่ 8 (วันเปิดภาคเรียน)สิงหาคม- วันอังคารที่ 13 (วันสุดท้ายของภาคเรียน) ธันวาคม 2565

 

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 1 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 18-24 กรกฎาคม 2565

ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเทอม รอบที่ 2 ผ่านระบบ Supreme วันที่ 15-22 สิงหาคม 2565 (สามารถเพิ่ม-ลด รายวิชาได้)

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 65 (EC11A-C 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21 B34 3(2-2-5) EC11A-C 120  

 

 

สำนักนวัตกรรม

WED 13.30-17.30 01-35-0902
SWU192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B34 3(2-2-5) EC11A-C 120 WED 08.30-10.30 01-35-0902
SWU193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ B17 3(2-2-5) EC11A-C 120 FRI 08.30-10.30 01-35-1201
SWU194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ B17 3(2-2-5) EC11A-C 120 FRI 13.30-17.30 01-35-1201
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B01 3(3-0-6) EC11A-B 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ
TUE 09.30-12.30 1101
B02 EC11B-C 60 MON 13.30-16.30 1101
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B01 3(2-2-5) EC11A-B 60 รศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล MON 08.30-12.30 1101
B02 EC11B-C 60 TUE 13.30-17.30 1101
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21A-C 107 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B09 3(3-0-6) EC21A-C 109 สำนักนวัตกรรม WED 13.30-16.30 01-14-0505
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B01 3(3-0-6) EC21A-B 54 อ.อัศวิน สุทธิวิเชียรโชติ TUE 13.30-16.30 1102
B02 EC21B-C 54 MON 09.30-12.30 1202
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B01 3(2-2-5) EC21A-B 54 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล MON 08.30-12.30 1102
B02 EC21B-C 54 TUE 08.30-12.30 1102
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B01 3(3-0-6) EC21B-C 54 อ.สุทธิดา  พลายงาม FRI 09.30-12.30 1102
B02 EC21A-B 54 FRI 13.30-16.30 1102
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21A-C 107 คน )
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B01 3(3-0-6) EC21B-C 54 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร TUE 13.30-16.30 1202
B02 EC21A-B 54 FRI 09.30-12.30 ECON2
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B01 3(3-0-6) EC21B-C 54 รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม WED 09.30-12.30 1102
B02 EC21A-B 54 MON 13.30-16.30 1202
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 63 (EC31A-C 92 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B02 3(2-2-5) EC31A-C 110 สำนักนวัตกรรม MON 08.30-12.30 35-303W
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก B03 3(2-2-5) EC31A-C 20 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล WED 08.30-12.30 ECON4 *เก็บตก
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B01 4(4-0-8) EC31A-B 50 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ TUE 13.30-17.30 ECON3
B02 EC31B-C 60 FRI 13.30-17.30 1202
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B01 3(2-2-5) EC31A-B 55 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ WED 09.30-12.30 1201
B02 EC31B-C 55 TUE 09.30-12.30 1201
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC31A-B 55 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส FRI 09.30-12.30 ECON3
B02 EC31B-C 55 WED 13.30-16.30 1102
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม MON 13.30-16.30 ECON2
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วมปี 4) B01 3(3-0-6) EC41A-C 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา THU 13.30-16.30 1101
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี THU 13.30-16.30 1202
ECC443 การเงินบรรษัท B01 3(3-0-6) EC31A-C 60 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล WED 09.30-12.30 1101
B02 3(3-0-6) EC31A-C 60 WED 13.30-16.30 1101
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B01 3(2-2-5) EC31A-C 45 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม TUE 13.30-17.30 ECON4
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 62 (EC41A-C 99 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC481   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(2-2-5) EC41A-C 35 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร MON 13.30-17.30 ECON4
B02 20 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช TUE 13.30-17.30 ECON5
B03 35 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา FRI 08.30-12.30 ECON4
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย WED 13.30-16.30 1201
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ MON 09.30-12.30 ECON2
ECC426 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ B01 3(3-0-6) EC41A-C 50 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ MON 09.30-12.30 ECON3
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 09.30-12.30 ECON2
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วมปี 3) B01 3(3-0-6) EC41A-C 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา THU 13.30-16.30 1101
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ WED 13.30-16.30 1202
ECC454 การลงทุนระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก FRI 09.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC463 ทฤษฎีเกม B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ MON 13.30-16.30 1102
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 3(2-2-5) EC41A-C 60 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ MON 08.30-12.30 1201
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC476 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ B01 3(3-0-6) EC41A-C 60 รศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล TUE 09.30-12.30 1202
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 3(0-9-0) EC41A-C 99 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ARR ARR ARR

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !

ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : กดที่นี่ !

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

 

รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 65 (EC11T 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU191 การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษที่ 21 B65 3(2-2-5) EC11T 120 สำนักนวัตกรรม TUE 17.30-21.30 01-35-0402W
SWU192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B65 3(2-2-5) EC11T 120 MON 17.30-21.30 01-35-0801
SWU193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ B61 3(2-2-5) EC11T 120 FRI 17.30-21.30 01-35-1303
B62 3(2-2-5) EC11T 120 17.30-21.30 01-35-1304
SWU194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ B44 3(2-2-5) EC11T 120 WED 17.30-21.30 01-35-1303
B45 3(2-2-5) EC11T 120 17.30-21.30 01-35-1304
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B03 3(3-0-6) EC11T 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
SAT 09.30-12.30 1101
B04 60 SAT 13.30-16.30 1101
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B03 3(2-2-5) EC11T 60 รศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล SAT 13.30-17.30 1102
B04 60 THU 16.30-20.30 1101
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21T 95 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B33 3(3-0-6) EC21T 90 สำนักนวัตกรรม FRI 16.30-19.30 35-0902
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B03 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร SUN 13.30-16.30 1202
B04 45 SUN 08.30-12.30 1202
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B04 3(2-2-5) EC21T 45 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล SAT 08.30-12.30 1102
B05 45 SUN 08.30-12.30 1102
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B03 3(3-0-6) EC21T 45 อ.สุทธิดา  พลายงาม SAT 13.30-16.30 1202
B04 45 SAT 09.30-12.30 1202
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 64 (EC21T 95 คน )
เอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B03 3(3-0-6) EC21T 45 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร TUE 16.30-19.30 1202
B04 45 THU 16.30-19.30 ECON1
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B03 3(3-0-6) EC21T 45 รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม MON 16.30-19.30 1202
B04 45 WED 16.30-19.30 ECON1
รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 63 (EC31T 86 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B10 3(2-2-5) EC31T 86 สำนักนวัตกรรม MON 17.30-21.30 35-303W
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B03 4(4-0-8) EC31T 43 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ WED 16.30-20.30 1102
B04 43 THU 16.30-20.30 1102
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B03 3(2-2-5) EC31T 43 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย FRI 16.30-20.30 ECON1
B04 43 SAT 08.30-12.30 ECON1
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B03 3(3-0-6) EC31T 43 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส SUN 09.30-12.30 1101
B04 43 SUN 13.30-16.30 1101
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B02 3(3-0-6) EC31T 60 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ SAT 13.30-16.30 ECON1
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B02 3(3-0-6) EC31T 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี THU 16.30-19.30 1202
ECC443 การเงินบรรษัท B03 3(3-0-6) EC31T 60 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล TUE 16.30-19.30 ECON1
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B02 3(2-2-5) EC31T 60 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ WED 16.30-20.30 1101
รายวิชา ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2565
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 62 (EC41A-C 48 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
ECC481 ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ B04 3(2-2-5) EC41T 48 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 16.30-20.30 ECON2
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน หน่วยกิต กลุ่มผู้เรียน จำนวน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน หมายเหตุ
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC453 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ B01 3(3-0-6) EC41T 48 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 16.30-19.30 ECON2
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B02 3(3-0-6) EC41T 48 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ SAT 09.30-12.30 ECON2
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B02 3(3-0-6) EC41T 48 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ SAT 13.30-16.30 ECON2
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC465 เศรษฐศาสตร์ขนส่งและโลจิสติกส์ B01 3(3-0-6) EC41T 48 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส THU 16.30-19.30 ECON2
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC476 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ B02 3(3-0-6) EC41T 48 รศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล WED 16.30-19.30 ECON2
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 3(0-9-0) EC41T 48 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ARR ARR ARR

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !

ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 : กดที่นี่ !

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet