ตารางสอบ ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564/ The Exam Schedule for bachelor program, the faculty of Economics, Semester 1/2021

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รายละเอียดดังนี้

The Faculty of Economics arranged the exam schedule for semester 1 academic year 2021 as details below.

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  (ภาคปกติ)
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 B10,B11,B12 120 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B01,B02 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B32 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU136 แบนมินตัน B02 40 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
แบนมินตัน B03 40 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
แบนมินตัน B04 40 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B01 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 Online
หลักเศรษฐศาสตร์ B02 60
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B01 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 13.30-17.30 Online
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B02 60
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B08 109 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก B03 25 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 08.30-12.30 Online
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B01 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
มอบหมายงาน
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B02 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B01 54 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล เสาร์ 2 ตุลาคม 2564 08.30-12.30 Online
B02 54
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B01 54 อ.สุทธิดา  พลายงาม พุธ 6 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 54
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B01 54 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร จันทร์ 27 กันยายน 2564 13.30-16.30 Online
B02 54 27 กันยายน 2564 09.30-12.30
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B01 54 รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 54
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  (ภาคปก)
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B05 110 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก B03 20 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล เสาร์ 2 ตุลาคม 2564 08.30-12.30 Online
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B01 55 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 13.30-17.30 Online
B02 55
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B01 55 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ พุธ 29 กันยายน 2564 09.30-11.00 Online
B02 55
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 55 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
B02 55
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B01 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม พุธ 6 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) B01 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา อังคาร 5 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) B01 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 16.30-19.30 Online
ECC443 การเงินบรรษัท B01 60 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล จันทร์ 27 กันยายน 2564 13.30-16.30 Online
ECC443 B02 60
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B01 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม อังคาร 5 ตุลาคม 2564 13.30-17.30 Online
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  (ภาคปก)
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ECC481   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ B01 35 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร มอบหมายงาน
B02 35 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช
B03 35 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 60 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย ไม่มีสอบ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B01 60 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ จันทร์ 4 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 Online
ECC426 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ B01 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ มอบหมายงาน
B02 40
ECC427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ B01 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย ไม่มีสอบ
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B01 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ มอบหมายงาน
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) B01 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา อังคาร 5 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ
ECC444 เศรษฐมิติทางการเงิน B01 40 อ.สุทธิดา  พลายงาม พุธ 6 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) B01 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 16.30-19.30 Online
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 60 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ อังคาร 5 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 Online
ECC454 การลงทุนระหว่างประเทศ B01 60 อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 40
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย ไม่มีสอบ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC463 ทฤษฎีเกม B01 60 อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 60 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ จันทร์ 27 กันยายน 2564 09.30-11.00 Online
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 20 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3tKFYMw

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564 (โครงการพิเศษ)
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU111 ภาษาไทยเพื่อกาสื่อสาร B31 120 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 B107 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU133 วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B06 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B07 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B57,B58 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B03 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564 16.30-19.30 Online
หลักเศรษฐศาสตร์ B04 60
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B04 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล อาทิตย์ 10 ตุลาคม 2564 08.30-12.30 Online
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B05 60 ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 16.30-20.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B33 90 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B03 45 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร มอบหมายงาย
B04 45
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B04 45 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล เสาร์ 2 ตุลาคม 2564 08.30-12.30 Online
B05 45
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B03 45 อ.สุทธิดา  พลายงาม พุธ 6 ตุลาคม 2564 16.30-19.30 Online
B04 45
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B03 45 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร พุธ 29 กันยายน 264 16.30-19.30 Online
B04 45 อังคาร 28 กันยายน 264 16.30-19.30
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B03 45 อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช ศุกร์ 8 ตุลาคม 2564 16.30-19.30 Online
B04 45 พฤหัสบดี 7 ตุลาคม 2564 16.30-19.30
ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B10 49 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B03 49 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ พุธ 6 ตุลาคม 2564 16.30-20.30 Online
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B03 49 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย เสาร์ 9 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B04 49 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส อาทิตย์ 3 ตุลาคม 2564 09.30-12.30 Online
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B02 49 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ เสาร์ 9 ตุลาคม 2564 13.30-16.30 Online
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B02 49 อ.ดร.ดนัย  ธนามี พฤหัสบดี 30 กันยายน 2564 16.30-19.30 Online
ECC443 การเงินบรรษัท B03 49 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล อังคาร 28 กันยายน 2564 16.30-19.30 Online
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B02 49 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ศุกร์ 1 ตุลาคม 2564 16.30-20.30 Online

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3em4KfJ

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชั้นปีที่ 1 (Freshmen)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
หน่วยกิต
(CREDIT)
ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
สอบกลางภาค (MIDTERM EXAM) สอบปลายภาค (FINAL EXAM)
วันสอบ
(DAY)
วันที่
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
สถานที่สอบ
(PLACE)
วันสอบ
(DAY)
วันที่
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
สถานที่สอบ
(PLACE)
SWU 123 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION I B03 3(2-2-5) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU151 GENERAL EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT B64 3(3-0-6) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU 243 PERSONAL FINANCIAL MANAGEMENT B12 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี ไม่มีสอบ (NO EXAM) MON 29 November 2021 13.00-15.00 ONLINE
ECN111 MATHEMATICAL ECONOMICS 1 B01 3 (2-2-5) อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี THU 30 September 2021 13.30-16.30 ONLINE THU 2 December 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECN112 PRINCIPLE OF MICROECONOMICS B01 3 (2-2-5) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย MON 27 September 2021 09.30-12.30 ONLINE MON 29 November 2021 09.30-12.30 ONLINE
ชั้นปีที่ 2 (Sophomore)
SWU 133 JOGGING FOR HEALTH B38 1(0-2-1) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU 133 JOGGING FOR HEALTH B39 1(0-2-1) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU161 HUMAN IN LEARNING SOCIETY B01 2(2-0-4) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU 261 ACTIVE CITIZENS B36 3(3-0-6) สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer) ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECO211 ACCOUNTING FOR ECONOMISTS B01 3(3-0-6) Akhilesh Triredi, Ph.D. FRI 8 October 2021 09.30-12.30 ONLINE FRI 3 December 2021 09.30-12.30 ONLINE
ECO221 INTRODUCTION TO MACROECONOMICS B01 3(3-0-6) ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ TUE 5 October 2021 13.30-16.30 ONLINE TUE 30 November 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECO231 STATISTICS FOR ECONOMICS B01 3(2-2-5) อาจารย์ ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย THU 30 September 2021 09.30-12.30 ONLINE THU 9 December 2021 09.30-12.30 ONLINE
ชั้นปีที่ 3 (Junior)
ECO311 LAW FOR ECONOMISTS B01 3(3-0-6) ผศ. แคทรีน สหชัยยันต์ MON 27 September 2021 09.30-11.30 ONLINE MON 29 November 2021 09.30-12.30 ONLINE
ECO321 INTERMEDIATE MACROECONOMICS B01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย WED 29 September 2021 09.30-12.30 ONLINE WED 1 December 2021 09.30-12.30 ONLINE
ECO331 ECONOMETRICS B01 3(2-2-5) อาจารย์ วรพิชญา ระเบียบโลก THU 30 September 2021 13.30-16.30 ONLINE THU 2 December 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECO341 HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ECONOMICS B01 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. ไม่มีสอบ (NO EXAM) ไม่มีสอบ (NO EXAM)
ECO351 MONEY AND BANKING B01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย THU 7 October 2021 09.30-12.30 ONLINE THU 9 December 2021 09.30-12.30 ONLINE
ชั้นปีที่ 4 (Senior)
ECO421 WORLD ECONOMY B01 3(3-0-6) อาจารย์ ดร.สุวรรณา ก่อวัฒนกุล TUE 5 October 2021 13.30-16.30 ONLINE TUE 7 December 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECO486 SEMINAR IN ECONOMICS B01 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐญา ประไพพานิช ไม่มีสอบ (NO EXAM) ไม่มีสอบ (NO EXAM)
ECO486 SEMINAR IN ECONOMICS B02 3(3-0-6) อาจารย์ วีระวัฒน์ ภัทรศักดิ์กำจร ไม่มีสอบ (NO EXAM) ไม่มีสอบ (NO EXAM)
ECO441 ECONOMICS OF INFORMATION TECHNOLOGY B01 3(3-0-6) อาจารย์ พีระวิชช์ โตวิริยะเวช WED 29 September 2021 13.30-16.30 ONLINE WED 1 December 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECO442 CREATIVE ECONOMY B01 3(3-0-6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม TUE 5 October 2021 09.30-12.30 ONLINE WED 8 December 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECO452 THEORY OF FINANCIAL AND CAPITAL MARKETS B01 3(3-0-6) ผศ. ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ THU 7 October 2021 13.30-16.30 ONLINE THU 2 December 2021 13.30-16.30 ONLINE
ECO461 ECONOMICS OF REGIONAL INTEGRATION AND INTERNATIONAL INVESTMENT B01 3(3-0-6) ผศ.ดร.ธิ มินห์ ตั้ม บุย ไม่มีสอบ (NO EXAM) FRI 03 December 2021 09.30-12.30 ONLINE
ECO462 INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT B01 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. ไม่มีสอบ (NO EXAM) ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECO463 ECONOMIC OF SERVICE SECTOR B01 3(3-0-6) Ruihui Pu, Ph.D. ไม่มีสอบ (NO EXAM) ไม่มีสอบ (NO EXAM)
กลุ่มวิชาเลือก (Elective)
ECO 372 PUBLIC FINCANCE B01 3(3-0-6) อาจารย์ ดร. กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ FRI 8 October 2021 13.30-16.30 ONLINE ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
Last Update: 17/11/2021, 01.00 p.m.

 

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/2QenO7D

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

سایت شرط بندی معتبر ایرانی

سایت های پیش بینی ایرانی

شرط کده

shartwin

بهترین سایت های پیش بینی

شرط برو

جسوس بت

سایت های پوکر آنلاین

ایران بت

انجمن پیش بینی ایران

romabet

pinbahis

maltcasino

asyabahis

sekabet giriş

sekabet

maltbahis

1xbet

pinbahis

superbahis

betboo

pulibet

betting sites of tanzania

parimatch

betboro

1xbet

melbet

takbet

مل بت

1xbet