ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) และ(โครงการพิเศษ)

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาศาตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) และ(โครงการพิเศษ) รายละเอียดดังนี้

 

ระยะการสอบปลายภาค เริ่มตั้งเเต่ วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน  – 14 ธันวาคม 2564

สอบรูปแบบออนไลน์

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  (ภาคปก)
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน) 
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 B10,B11,B12 120 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B01,B02 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B32 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU136 แบนมินตัน B02 40 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
แบนมินตัน B03 40 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
แบนมินตัน B04 40 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B01 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
หลักเศรษฐศาสตร์ B02 60
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B01 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 13.30-17.30 Online
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B02 60
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B08 109 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก B03 25 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 08.30-12.30 Online
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B01 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
มอบหมายงาน
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B02 54 ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B01 54 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล เสาร์ 4 ธันวาคม 2564 08.30-12.30 Online
B02 54
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B01 54 อ.สุทธิดา  พลายงาม พุธ 8 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 54
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
เอกเลือก 
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B01 54 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร พุธ 1 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 54 1 ธันวาคม 2564 09.30-12.30
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B01 54 รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 54
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  (ภาคปก)
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B05 110 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก B03 20 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล เสาร์ 4 ธันวาคม 2564 08.30-12.30 Online
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B01 55 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 13.30-17.30 Online
B02 55
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B01 55 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ พุธ 1 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 55
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B01 55 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 09.30-12.30 Online
B02 55
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B01 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 09.30-12.30 Online
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) B01 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา อังคาร 7 ธันวาคม 2564 09.30-12.30 Online
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) B01 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
ECC443 การเงินบรรษัท B01 60 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล จันทร์ 13 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
ECC443 B02 60
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B01 60 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 13.30-15.00 Online
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564  (ภาคปก)
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ECC481   ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ B01 35 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร มอบหมายงาน
B02 35 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช
B03 35 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 60 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 13.30-16.30 Online
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B01 60 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ จันทร์ 29 พฤศจิกายน 2564 13.30-16.30 Online
ECC426 การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ B01 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ มอบหมายงาน
B02 40
ECC427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ B01 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย มอบหมายงาน
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B01 60 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ อังคาร 30 พฤศจิกายน 2564 09.30-12.30 Online
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) B01 30 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา อังคาร 7 ธันวาคม 2564 09.30-12.30 Online
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ
ECC444 เศรษฐมิติทางการเงิน B01 40 อ.สุทธิดา  พลายงาม อังคาร 7 ธันวาคม 2564 09.30-12.30 Online
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) B01 60 อ.ดร.ดนัย  ธนามี ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 60 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ อังคาร 7 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
ECC454 การลงทุนระหว่างประเทศ B01 60 อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก พุธ 8 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
B02 40
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 60 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย มอบหมายงาน
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC463 ทฤษฎีเกม B01 60 อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ ศุกร์ 3 ธันวาคม 2564 09.30-12.30 Online
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 60 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ มอบหมายงาน
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 20 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/3tKFYMw

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน) 
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B31 120 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 B107 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU133 วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B06 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B07 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B57,B58 120 ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B03 60 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 17.00-20.30 Online
หลักเศรษฐศาสตร์ B04 60
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B04 60 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล อาทิตย์ 12 ธันวาคม 2564 08.30-12.30 Online
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B05 60 พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 16.30-20.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B33 90 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC202 เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B03 45 ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร มอบหมายงาย
B04 45
ECC211 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 B04 45 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล เสาร์ 4 ธันวาคม 2564 08.30-12.30 Online
B05 45
ECC321 เศรษฐศาสตร์การพัฒนา B03 45 อ.สุทธิดา  พลายงาม พุธ 8 ธันวาคม 2564 16.30-19.30 Online
B04 45
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
เอกเลือก 
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
ECC331 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ B03 45 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร พุธ 1 ธันวาคม 2564 16.30-19.30 Online
B04 45 อังคาร 30 พฤศจิกายน 264 16.30-19.30
ECC361 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม B03 45 อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช พฤหัสบดี 9 ธันวาคม 2564 16.30-19.30 Online
B04 45
ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน)
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B10 49 สำนักนวัตกรรม ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน (Follow up with lecturer)
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B03 49 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ พุธ 1 ธันวาคม 2564 16.30-20.30 Online
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B03 49 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย เสาร์ 4 ธันวาคม 2564 09.30-12.30 Online
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B04 49 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส อาทิตย์ 12 ธันวาคม 2564 09.30-12.30 Online
เอกเลือก
รหัสวิชา
(CODE)
ชื่อวิชา
(SUBJECT)
ตอน
(SECTION)
จำนวนนิสิต
(STUDENTS)
อาจารย์ผู้สอน
(INSTRUCTOR)
วันสอบ
(DAY)
วันที่สอบ
(DATE)
เวลาสอบ
(TIME)
ช่องทางการสอบ
(METHOD)
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B02 49 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ เสาร์ 11 ธันวาคม 2564 13.30-16.30 Online
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B02 49 อ.ดร.ดนัย  ธนามี พฤหัสบดี 2 ธันวาคม 2564 16.30-19.30 Online
ECC443 การเงินบรรษัท B03 49 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล อังคาร 7 ธันวาคม 2564 16.30-19.30 Online
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B02 49 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ ศุกร์ 26 พฤศจิกายน 2564 16.30-20.30 Online

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: https://bit.ly/2QenO7D

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet