ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) ได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นช่องทางการประสานงานในการทำการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตารางด้านล่างนี้

1.ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 B10,B11,B12  

 

 

 

 

สำนักนวัตกรรม

MON 13.30-17.30  

 

 

 

 

รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B01,B02 MON 09.30-12.30
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B32 TUE 09.30-12.30
 

 

SWU136

แบนมินตัน B02 WED 08.30-10.30
แบนมินตัน B03 WED 10.30-12.30
แบนมินตัน B04 WED 13.30-15.30
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B01 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
FRI 13.30-16.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNTA1NDQ1NTY5?cjc=jfyazc3
หลักเศรษฐศาสตร์ B02 THU https://classroom.google.com/c/MzczNTA1NDQ1NjI3?cjc=yll4xbf
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล THU 08.30-12.30 Facebook www.facebook.com/groups/857151215233028/
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B02 FRI
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B08 สำนักนวัตกรรม THU 13.30-16.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก B03 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา THU 08.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/kFqJayJ-u8
 

ECC202

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B01  

ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร

TUE 09.30-12.30 Google Classroom Google Class Code : yfqclak
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B02 FRI 13.30-16.30 Google Classroom Google Class Code : 4b6xjfh
 

ECC211

 

คณิตเศรษฐศาสตร์ 2

B01  

ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล

MON 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
B02 TUE 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
 

ECC321

 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

B01  

อ.สุทธิดา  พลายงาม

WED 09.30-12.30  

ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน

B02 WED 13.30-16.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
เอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
 

ECC331

 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

B01  

ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร

MON 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/YNyYkGcXVh
B02 MON 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/F2S-dd4Sy4
 

ECC361

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

B01  

รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม

FRI 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/FCag78GtfT
B02 FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/B85Hj70xvW
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B05 สำนักนวัตกรรม MON 08.30-12.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ECC201 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก B03 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล WED 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
 

 

ECC302

 

 

เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง

B01  

ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์

TUE 13.30-17.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczMzc3MTcyNDUy?cjc=6fgactw
Facebook https://www.facebook.com/groups/135349052063468
B02 THU 13.30-17.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczMzc3MTcyNDcz?cjc=ahoo6mm
Facebook https://www.facebook.com/groups/135349052063468
 

ECC312

 

เศรษฐมิติประยุกต์

B01  

ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์

WED 09.30-12.30  

Google Classroom

Google Class Code : dtll52o
B02 TUE 09.30-12.30 Google Class Code : eti3jl5
 

ECC351

 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

B01  

อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส

THU 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/BTTrvuF9TF
B02 FRI 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/F6Rf0O8m5C
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B01 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม WED 09.30-12.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjcxNzE0NTY1?cjc=qsqbf37
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) B01 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/PwcBiwI9Ov
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) B01 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/_9T6ZQjW9_
ECC443  

การเงินบรรษัท

B01  

ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล

MON 13.30-16.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjE2NjI2NTI2?cjc=nwiabzl
ECC443 B02 WED 13.30-16.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjE2NjI2NTQz?cjc=wlb7l2j
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B01 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม TUE 13.30-17.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjcyNzMxMTg2?cjc=4hnhmlr
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
 

 

ECC481

 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

B01 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร TUE 08.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/_w8w9Mq02e
B02 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช TUE 13.30-17.30 Google Classroom Google Class Code : 3rspvkk
B03 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา WED 08.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/eNHTlX6HHy
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย MON 13.30-16.30 Line https://line.me/R/ti/g/RQ3NuWwg4z
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B01 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ MON 13.30-16.30 Facebook https://www.facebook.com/groups/186388733507940
 

ECC426

 

การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ

B01  

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

THU 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/HUev-r51D2
B02 THU 13.30-16.30
ECC427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ B01 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย THU 13.30-16.30 Line https://line.me/R/ti/g/GVDzNNTLSC
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B01 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/FsqA2tZMwA
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) B01 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/PwcBiwI9Ov
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ
ECC444 เศรษฐมิติทางการเงิน B01 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/Rrz1cfzHTk
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) B01 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/_9T6ZQjW9_
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ TUE 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/810VWndg3n
 

ECC454

 

การลงทุนระหว่างประเทศ

B01  

อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก

FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/M3tfELgQwZ
B02 WED 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/lFmMm3zP8N
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย WED 09.30-12.30 Line https://line.me/R/ti/g/luqMJn4xMK
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC463 ทฤษฎีเกม B01 อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ FRI 09.30-12.30 Google Classroom Google Class Code : 44wk2t6

*หมายเหตุ ต้องใช้ เมลล์นอก

ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ MON 08.30-12.30 Google Classroom Google Class Code : bbzi6hv
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท ARR ARR ARR ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64.pdf

 

2.ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B31  

 

 

 

สำนักนวัตกรรม

TUE 16.30-19.30  

 

 

 

รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 B107 SAT 08.30-12.30
 

SWU133

วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B06 SAT 13.30-15.30
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B07 SAT 15.30-16.30
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B57,B58 THU 16.30-19.30
 

ECC100

หลักเศรษฐศาสตร์ B03 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
MON 16.30-19.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczNTA1NDQ1NjQw?cjc=lzwsljn
หลักเศรษฐศาสตร์ B04 FRI 16.30-19.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczNDg2Nzg4NjY1?cjc=sy5x4vg
 

ECC111

คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B04 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล SUN 08.30-12.30 Facebook www.facebook.com/groups/857151215233028/
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B05 MON 16.30-20.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B33 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-19.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 

ECC202

 

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

B03  

ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร

THU 16.30-19.30 Line https://line.me/R/ti/g/aqw2UNd27y
B04 FRI 16.30-19.30 Line https://line.me/R/ti/g/GqLrR7Uxqt
 

ECC211

 

คณิตเศรษฐศาสตร์ 2

B04  

ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล

SAT 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
B05 SUN 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
 

ECC321

 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

B03  

อ.สุทธิดา  พลายงาม

TUE 16.30-19.30  

ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน

B04 WED 16.30-19.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
เอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
 

ECC331

 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

B03 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร WED 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/FMJdD7lvWD
B04 TUE 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/CTL5e6uVkG
 

ECC361

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

B03 อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช FRI 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/UhSgRk3au_
B04 THU 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/ZVu3di7s3A
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B10 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-20.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B03 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ WED 16.30-20.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczMzc3MTcyNDg2?cjc=lks3j5j
Facebook https://www.facebook.com/groups/135349052063468
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B03 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย SAT 08.30-12.30 Line https://line.me/R/ti/g/q7gOxDqqnB
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B04 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส SUN 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/hiqniGLajt
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B02 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ SAT 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/k_hR6-SmWz
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B02 อ.ดร.ดนัย  ธนามี THU 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/WtJ9ye6Wrd
ECC443 การเงินบรรษัท B03 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล TUE 16.30-19.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczNjE3MzI3MDAz?cjc=ea76yvv
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B02 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ FRI 16.30-20.30 GoogleClassroom
Line
GoogleClass code : qipwtr4
Line: http://line.me/ti/g/zQtDF2kTVj

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64.pdf

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *