ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนรายวิชาภาคเรียนที่ 1/2564 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ)

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) ได้จัดเตรียมช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อใช้เป็นช่องทางการประสานงานในการทำการเรียนการสอน ดังรายละเอียดตารางด้านล่างนี้

1.ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11A-C 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร1 B10,B11,B12  

 

 

 

 

สำนักนวัตกรรม

MON 13.30-17.30  

 

 

 

 

รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B01,B02 MON 09.30-12.30
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B32 TUE 09.30-12.30
 

 

SWU136

แบนมินตัน B02 WED 08.30-10.30
แบนมินตัน B03 WED 10.30-12.30
แบนมินตัน B04 WED 13.30-15.30
ECC100 หลักเศรษฐศาสตร์ B01 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
FRI 13.30-16.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNTA1NDQ1NTY5?cjc=jfyazc3
หลักเศรษฐศาสตร์ B02 THU https://classroom.google.com/c/MzczNTA1NDQ1NjI3?cjc=yll4xbf
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล THU 08.30-12.30 Facebook www.facebook.com/groups/857151215233028/
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B02 FRI
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B08 สำนักนวัตกรรม THU 13.30-16.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ECC111 คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 *เก็บตก B03 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา THU 08.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/kFqJayJ-u8
 

ECC202

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B01  

ผศ.ดร.ณัฐญา ประไพพานิช
ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร

TUE 09.30-12.30 Google Classroom Google Class Code : yfqclak
เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น B02 FRI 13.30-16.30 Google Classroom Google Class Code : 4b6xjfh
 

ECC211

 

คณิตเศรษฐศาสตร์ 2

B01  

ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล

MON 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
B02 TUE 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
 

ECC321

 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

B01  

อ.สุทธิดา  พลายงาม

WED 09.30-12.30  

ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน

B02 WED 13.30-16.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 109 คน )
เอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
 

ECC331

 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

B01  

ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร

MON 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/YNyYkGcXVh
B02 MON 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/F2S-dd4Sy4
 

ECC361

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

B01  

รศ.ดร.อ้อทิพย์  ราษฎร์นิยม

FRI 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/FCag78GtfT
B02 FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/B85Hj70xvW
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 110 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B05 สำนักนวัตกรรม MON 08.30-12.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ECC201 คณิตเศรษฐศาสตร์ 2 *เก็บตก B03 ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล WED 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
 

 

ECC302

 

 

เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง

B01  

ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์

TUE 13.30-17.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczMzc3MTcyNDUy?cjc=6fgactw
Facebook https://www.facebook.com/groups/135349052063468
B02 THU 13.30-17.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczMzc3MTcyNDcz?cjc=ahoo6mm
Facebook https://www.facebook.com/groups/135349052063468
 

ECC312

 

เศรษฐมิติประยุกต์

B01  

ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์

WED 09.30-12.30  

Google Classroom

Google Class Code : dtll52o
B02 TUE 09.30-12.30 Google Class Code : eti3jl5
 

ECC351

 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

B01  

อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส

THU 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/BTTrvuF9TF
B02 FRI 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/F6Rf0O8m5C
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B01 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม WED 09.30-12.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjcxNzE0NTY1?cjc=qsqbf37
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 4) B01 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/PwcBiwI9Ov
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 4) B01 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/_9T6ZQjW9_
ECC443  

การเงินบรรษัท

B01  

ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล

MON 13.30-16.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjE2NjI2NTI2?cjc=nwiabzl
ECC443 B02 WED 13.30-16.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjE2NjI2NTQz?cjc=wlb7l2j
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B01 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม TUE 13.30-17.30 Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzczNjcyNzMxMTg2?cjc=4hnhmlr
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 117 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
 

 

ECC481

 

 

ระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์

B01 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร TUE 08.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/_w8w9Mq02e
B02 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช TUE 13.30-17.30 Google Classroom Google Class Code : 3rspvkk
B03 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา WED 08.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/eNHTlX6HHy
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย MON 13.30-16.30 Line https://line.me/R/ti/g/RQ3NuWwg4z
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC423 ประวัติแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ B01 อ.ทักษอร ภุชงค์ประเวศ MON 13.30-16.30 Facebook https://www.facebook.com/groups/186388733507940
 

ECC426

 

การวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ

B01  

รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

THU 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/HUev-r51D2
B02 THU 13.30-16.30
ECC427 หัวข้อเฉพาะด้านทางเศรษฐศาสตร์ B01 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย THU 13.30-16.30 Line https://line.me/R/ti/g/GVDzNNTLSC
ECC434 เศรษฐศาสตร์เพศภาวะ B01 รศ.ดร.ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/FsqA2tZMwA
กลุ่มวิชาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC435 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (เรียนร่วม ปี 3 ) B01 ผศ.ดร.สุวิมล  เฮงพัฒนา TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/PwcBiwI9Ov
กลุ่มวิชาการเงินและระหว่างประเทศ
ECC444 เศรษฐมิติทางการเงิน B01 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/Rrz1cfzHTk
ECC442 หลักการลงทุน (เรียนร่วม ปี 3) B01 อ.ดร.ดนัย  ธนามี FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/_9T6ZQjW9_
กลุ่มวิชาระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ TUE 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/810VWndg3n
 

ECC454

 

การลงทุนระหว่างประเทศ

B01  

อ.วรพิชญา  ระเบียบโลก

FRI 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/M3tfELgQwZ
B02 WED 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/lFmMm3zP8N
ECC455 เศรษฐกิจรายประเทศ B01 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย WED 09.30-12.30 Line https://line.me/R/ti/g/luqMJn4xMK
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC463 ทฤษฎีเกม B01 อ.สุภาพงษ์ ตันสุภาพ FRI 09.30-12.30 Google Classroom Google Class Code : 44wk2t6

*หมายเหตุ ต้องใช้ เมลล์นอก

ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ MON 08.30-12.30 Google Classroom Google Class Code : bbzi6hv
กลุ่มวิชาปฏิบัติงานทางเศรษฐศาสตร์
ECC482 การฝึกปฎิบัติงาน B01 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท ARR ARR ARR ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64.pdf

 

2.ช่องทางการติดต่อเพื่อทำการเรียนการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

นิสิตชั้นปี 1 รหัส 64 (EC11T 120 คน) 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B31  

 

 

 

สำนักนวัตกรรม

TUE 16.30-19.30  

 

 

 

รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้

SWU121 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 1 B107 SAT 08.30-12.30
 

SWU133

วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B06 SAT 13.30-15.30
วิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B07 SAT 15.30-16.30
SWU151 การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์ B57,B58 THU 16.30-19.30
 

ECC100

หลักเศรษฐศาสตร์ B03 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร
อ.ณัฐพล สีวลีพันธ์
MON 16.30-19.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczNTA1NDQ1NjQw?cjc=lzwsljn
หลักเศรษฐศาสตร์ B04 FRI 16.30-19.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczNDg2Nzg4NjY1?cjc=sy5x4vg
 

ECC111

คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B04 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล SUN 08.30-12.30 Facebook www.facebook.com/groups/857151215233028/
คณิตเศรษฐศาสตร์ 1 B05 MON 16.30-20.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU244 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี B33 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-19.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
 

ECC202

 

เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

B03  

ผศ.ดร.กมลนัทธ์  มีถาวร

THU 16.30-19.30 Line https://line.me/R/ti/g/aqw2UNd27y
B04 FRI 16.30-19.30 Line https://line.me/R/ti/g/GqLrR7Uxqt
 

ECC211

 

คณิตเศรษฐศาสตร์ 2

B04  

ผศ.ดร.สารี  วรวิสุทธิ์สารกุล

SAT 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
B05 SUN 08.30-12.30 Moodle/Zoom https://drive.google.com/file/d/1j0BT1TTdfFtATUnVFG7HpOfOiED5X5nz/view?usp=sharing
 

ECC321

 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

B03  

อ.สุทธิดา  พลายงาม

TUE 16.30-19.30  

ติดตามจากอาจารย์ผู้สอน

B04 WED 16.30-19.30
นิสิตชั้นปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
เอกเลือก 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
 

ECC331

 

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์

B03 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร WED 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/FMJdD7lvWD
B04 TUE 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/CTL5e6uVkG
 

ECC361

 

เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

B03 อ.พีระวิชช์ โตวิริยะเวช FRI 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/UhSgRk3au_
B04 THU 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/ZVu3di7s3A
รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2564
นิสิตชั้นปี 3 รหัส 62 (EC31T 49 คน)
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
SWU351 การพัฒนาบุคลิกภาพ B10 สำนักนวัตกรรม MON 16.30-20.30 รอประกาศจากสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้
ECC302 เศรษฐศาสตร์มหภาคขั้นกลาง B03 ผศ.ดร.ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์ WED 16.30-20.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczMzc3MTcyNDg2?cjc=lks3j5j
Facebook https://www.facebook.com/groups/135349052063468
ECC312 เศรษฐมิติประยุกต์ B03 อ.ดร.ธงชาติ บวรธารงชัย SAT 08.30-12.30 Line https://line.me/R/ti/g/q7gOxDqqnB
ECC351 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ B04 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส SUN 09.30-12.30 Line http://line.me/ti/g/hiqniGLajt
เอกเลือก
รหัสวิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ช่องทางการติดต่อ ลิงก์/รหัสห้อง
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC322 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ B02 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตวัฒนานนท์ SAT 13.30-16.30 Line http://line.me/ti/g/k_hR6-SmWz
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B02 อ.ดร.ดนัย  ธนามี THU 16.30-19.30 Line http://line.me/ti/g/WtJ9ye6Wrd
ECC443 การเงินบรรษัท B03 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล TUE 16.30-19.30 GoogleClassroom https://classroom.google.com/c/MzczNjE3MzI3MDAz?cjc=ea76yvv
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
ECC474 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ B02 ผศ.ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ FRI 16.30-20.30 GoogleClassroom
Line
GoogleClass code : qipwtr4
Line: http://line.me/ti/g/zQtDF2kTVj

PDF download: https://econ.swu.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/สรุปตารางสอน-1-2564-อัพเดท-16-มิ.ย.-64.pdf

 

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet