ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติและโครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564             
ปี 1 รหัส 64 (EC11A-C..111… คน)  หมายเหตุ
วิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน แพลตฟอร์ม ช่องทางการเข้าห้องเรียน
SWU111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร B22,B23 สำนักนวัตกรรม FRI 09.30-12.30 35-0403E Moodle
Googleclassroom
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 B09,B10 MON 13.30-17.30 35-1201
SWU133 การวิ่งเหยาะเพื่อสุขภาพ B15 WED 08.30-10.30 ARR
SWU161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ B35,B36 TUE 08.30-10.30 35-0801
ECC101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B01 อ.สุทธิดา  พลายงาม TUE 13.30-16.30 1202 Line http://line.me/ti/g/ruOooZboa9
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B02 THU 13.30-16.30 1202
ECC112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B01 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร MON 08.30-12.30 1202 Line http://line.me/ti/g/tXCqMz2x4v 
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B02 THU 08.30-12.30 1202 http://line.me/ti/g/myJ0kCx0Su 
ปี 2 รหัส 63 (EC21A-C 94 คน ) หมายเหตุ
SWU261 พลเมืองวิวัฒน์ B13 สำนักนวัตกรรม FRI 09.30-12.30 35-0801 Moodle
Googleclassroom
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม
SWU267 หลักการจัดการสมัยใหม่ B04 สำนักนวัตกรรม FRI 13.30-16.30 35-1002
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B01 ผศ.ดร.สารี  วรวิสิทธิ์สารกุล MON 08.30-12.30 econ1 Moodle การติดต่อ : moodle.swu.ac.th/  คลิกที่รายวิชา ECC 201 และคลิกที่ zoom
หมายเหตุ : นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนใน SUPREME สามารถแจ้งเพิ่มชื่อใน Moodle
ได้ที่ saree@g.swu.ac.th
B02 TUE 08.30-12.30 econ1
ECC203 เศรษฐกิจไทย B01 ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ THU 13.30-16.30 1101 Facebook Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303    
Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDUwNDM2NjYwNDIw?cjc=axadm27 
B02 TUE 13.30-16.30 econ1 Facebook Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303    
Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDUwNDM2NjYwMzgz?cjc=ihmlpez
ECC212 เศรษฐมิติเบื้องต้น B01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล WED 08.30-12.30 1202 Facebook https://www.facebook.com/groups/641640237153676/?ref=share
B02 THU 13.30-17.30 econ3
ECC341 การเงินการธนาคาร B01 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล TUE 13.30-16.30 econ3 Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ1MTY2Mzkw?cjc=siqs47s 
B02 WED 13.30-16.30 econ1 Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ0NDU3ODQy?cjc=2hz2z4e
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต  หมายเหตุ
ECC371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ B01 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม THU 09.30-12.30 econ3 Googleclassroom Googleclassroom code : vp5p6dm
B02 WED 09.30-12.30 econ3 Googleclassroom Googleclassroom code : wppoirf
ปี 3 รหัส 62 (EC31A-C 99 คน)
เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต  หมายเหตุ
วิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน แพลตฟอร์ม ช่องทางการเข้าห้องเรียน
ECC354 CREATIVITY AND INNOVATION B04-B05 สำนักนวัตกรรม WED 13.30-17.30 35-0802 Moodle
Googleclassroom
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B03 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท FRI 13.30-17.30 1202 Line http://line.me/ti/g/kzLdpLIKvQ
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC413 เศรษฐมิติอนุกรมเวลา B01 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส THU 08.30-12.30 1201 Line http://line.me/ti/g/MKRBhiEn6N 
กลุ่มวิชาการเงิน
ECC442 หลักการลงทุน B01 อ.ดร.ดนัย ธนามี THU 13.30-16.30 econ2 Line http://line.me/ti/g/_LIJqo-fYM
ECC445 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย B01 ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์
อาจารย์กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์
THU 09.30-12.30 1102 Facebook https://www.facebook.com/groups/216100890614154/?ref=share 
Googleclassroom https://meet.google.com/xos-jqbt-zsk
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การพัฒนา
ECC424 เศรษฐศาสตร์การเกษตร B01 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล MON 09.30-12.30 econ4 Facebook https://www.facebook.com/groups/444974900433173/?ref=share
ECC425 การวิเคราะห์โครงการ B01 อ.สุทธิดา  พลายงาม WED 08.30-11.30 econ2 Line http://line.me/ti/g/C-91sSWXcm
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC332 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม B01 ผศ.ดร.นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม THU 13.30-16.30 econ4 Googleclassroom Googleclassroom code : x3mcvzf
ECC433 เศรษฐศาสตร์แรงงาน B01 อ.ธนาคม ศรีศฤงคาร MON 13.30-16.30 1102 Line http://line.me/ti/g/ESN4Q56h4d
Googleclassroom https://classroom.google.com/c/MjI3NTg3Mzc4MjA4?cjc=fhucgaj
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B01 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ TUE 13.30-16.30 1101 Line http://line.me/ti/g/Xo4sTnFi3A
ECC453 เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศ B01 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส MON 09.30-12.30 econ3 Line http://line.me/ti/g/6PJYfpyrye
ECC455 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ B01 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย WED 09.30-12.30 1201 Line https://line.me/R/ti/g/Vq_ppk99my 
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC462 องค์กรอุตสาหกรรม B01 อาจารย์สุภาพงษ์ ตันสุภาพ FRI 09.30-12.30 econ3 Googleclassroom Googleclassroom code : kvlomct
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B01 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ TUE 08.30-12.30 1101 Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDQ5OTU1MzQxNzc4?cjc=ujbdlga
ปี 4 รหัส 61 (EC41A-C 106 คน) หมายเหตุ
วิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน แพลตฟอร์ม ช่องทางการเข้าห้องเรียน
ECC427 หัวข้อเฉพาะทางด้านเศรษฐศาสตร์ B01 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย THU 09.30-12.30 1101 Line https://line.me/R/ti/g/3BT9qRzAo1 
ECC436 เศรษฐศาสตร์พลังงาน B01 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร FRI 08.30-12.30 1401 Line http://line.me/ti/g/Y9Aij1_Aoc
ECC465 เศรษฐศาสตร์ขนส่งโลจิสติกส์ B01 อ.ดร.พลพัธน์  โคตรจรัส TUE 09.30-12.30 econ4 Line http://line.me/ti/g/Q3p6XV0gmN
ECC476 เศรษฐศาสตร์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจเกิดใหม่ B01 ผศ.ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล MON 13.30-16.30 1202 Line http://line.me/ti/g/n2BLQB5RTA
ECC481 การวิจัยเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ B01 ผศ.ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช TUE 13.30-17.30 econ4 Googleclassroom Googleclassroom code : pvodhjs
ECC483 สหกิจศึกษา B01 ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ Arr Arr Arr

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !

ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !

 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ)

รายวิชา ระดับปริญญาตรี(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564 
ปี 1 รหัส 64 (EC11T..100.. คน) 
วิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน แพลตฟอร์ม ช่องทางการเข้าห้องเรียน
SWU122 ภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสาร2 B107,B108,B109 สำนักนวัตกรรม SAT 08.30-12.30 35-1201 Moodle
Googleclassroom
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม
SWU132 สมรรถภาพส่วนบุคคล B01 SAT 13.30-15.30 ARR
B02 SAT 15.30-17.30 ARR
SWU141 ชีวิตในโลกดิจิทัล B29 TUE 16.30-19.30 35-503E
SWU161 มนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ B56 THU 16.30-18.30 35-0901
ECC101 เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B03 อ.สุทธิดา  พลายงาม SUN 09.30-12.30 1101 Line http://line.me/ti/g/ruOooZboa9
เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น B04 SUN 13.30-16.30 1101
ECC112 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B03 ผศ.ดร.รัชพันธุ์  เชยจิตร MON 16.30-20.30 1102 Line http://line.me/ti/g/TqMrRIrPGH
สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ B04 FRI 16.30-20.30 1102 http://line.me/ti/g/SITr3fWhF3
ปี 2 รหัส 63 (EC21T 90 คน )
SWU261 พลเมืองวิวัฒน์ B25 สำนักนวัตกรรม TUE 16.30-19.30 ARR Moodle
Googleclassroom
ติดตามจากประกาศสำนักนวัตกรรม
SWU267 หลักการจัดการสมัยใหม่ B05 สำนักนวัตกรรม FRI 16.30-18.30 35-1002
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B04 ผศ.ดร. สารี  วรวิสิทธิ์สารกุล SAT 08.30-12.30 1202 Moodle การติดต่อ : moodle.swu.ac.th/  คลิกที่รายวิชา ECC 201 และคลิกที่ zoom
หมายเหตุ : นิสิตที่ยังไม่ลงทะเบียนใน SUPREME สามารถแจ้งเพิ่มชื่อใน Moodle
ได้ที่ saree@g.swu.ac.th
B05 SUN 08.30-12.30 1202
ECC203 เศรษฐกิจไทย B03 ผศ.ดร.ศิวลาภ สุขไพบูลย์วัฒน์ MON 16.30-19.30 1202 Facebook Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303    
Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDUwNDQ3Njk5NjI2?cjc=gezfx2l
B04 WED 16.30-19.30 1202 Facebook Facebook : https://www.facebook.com/groups/651533746194303    
Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDUwNDM2NjYwNDAx?cjc=cclbltm
ECC212 เศรษฐมิติเบื้องต้น B03 ผศ.ดร.จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล SAT 13.30-17.30 1202 Facebook https://www.facebook.com/groups/641640237153676/?ref=share
B04 MON 16.30-20.30 1101
ECC341 การเงินการธนาคาร B04 ผศ.รวิพรรณ  สาลีผล THU 16.30-19.30 1101 Moodle https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ0NDU4MDA2?cjc=3lb6cyz
B05 SAT 09.30-12.30 1101 Moodle https://classroom.google.com/c/NDUwNzQ1MTczNzgz?cjc=25a6b37
เอกเลือก จำนวน 1 รายวิชา / 3 หน่วยกิต 
ECC371 เศรษฐศาสตร์การจัดการ B03 อ.ดร.ดนัย  ธนามี WED 16.30-19.30 1102 Line http://line.me/ti/g/at8m80cGrz
B04 THU 16.30-19.30 1102 Line http://line.me/ti/g/Hf36QKzpWm
ปี 3 รหัส62 (EC31A-C 48 คน)
เอกเลือก จำนวน 5 รายวิชา / 15 หน่วยกิต 
วิชา ชื่อวิชา ตอน ผู้สอน วัน เวลา ห้องเรียน แพลตฟอร์ม ช่องทางการเข้าห้องเรียน
ECC201 เศรษฐศาสตร์จุลภาคขั้นกลาง B06 ผศ.ดร.อดุลย์  ศุภนัท THU 16.30-20.30 1202 Line http://line.me/ti/g/qUSM9–oCe
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ
ECC414 วิทยาการข้อมูล B01 อ.ดร.ธงชาติ บวรธำรงชัย WED 16.30-19.30 1201 Line https://line.me/R/ti/g/5ReHpK2Un1
กลุ่มวิชาการเงิน
ECC445 เศรษฐศาสตร์ประกันภัย B02 อ.มณีรัตน์ กออุดม FRI 16.30-19.30 1401 Line http://line.me/ti/g/yJ0rBa331o
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ECC436 เศรษฐศาสตร์พลังงาน B02 ผศ.ดร.ศุภนันทา  ร่มประเสริฐ TUE 16.30-19.30 1401 Line http://line.me/ti/g/A9Etwshcox
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
ECC452 การค้าระหว่างประเทศ B02 อ.ดร.กวีพจน์ สัตตาวัฒนานนท์ SAT 13.30-16.30 1401 Line http://line.me/ti/g/mREpSEf1ii
ECC455 เศรษฐกิจเฉพาะประเทศ B02 อ.ทิพย์วิมล  วงศ์รัตนชัย SAT 09.30-12.30 1401 Line https://line.me/R/ti/g/ENkDxyyhhT
กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
ECC464 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม B02 ผศ.ดร.พีระ  ตั้งธรรมรักษ์ MON 16.30-20.30 1401 Googleclassroom https://classroom.google.com/c/NDQ5OTU1OTYyNDgz?cjc=w76dtmm

สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ลิงก์: กดที่นี่ !

ปฎิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564: กดที่นี่ !

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet