หน้าแรก

นิสิต / ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

หอพักนิสิตที่องครักษ์

สำนักงานบริหารกิจการหอพัก มีทั้งหมด 11 อาคาร แยกนิสิตชายและนิสิตหญิง พักห้องละ 4-5 คน เฟอร์นิเจอร์ภายในห้องพัก ๑ คน ต่อ ๑ ชุด ได้แก่ เตียง ที่นอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะอ่านหนังสือ เก้าอี้ รวมทั้งให้บริการต่าง ๆ ภายในหอพัก เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องดูโทรทัศน์ ห้องประกอบพิธีทางศาสนา บริการน้ำดื่ม wifi และเป็นหอพักที่สันติสุข ผู้อยู่อาศัยมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความสุข
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 21022

URL : https://dorm.swu.ac.th

หอจดหมายเหตุ

ความหมายของสถานที่ตั้งหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารประสานมิตร หรือ อาคาร 3 เปิดใช้เมื่อปีพุทธศักราช 2495 เป็นอาคารเรียนหลังแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง เป็นสำนักงานบริหารของศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและอธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษา และเป็นห้องทำงานของผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยอินเดียนา ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับมหาวิทยาลัยอินเดียนา นอกจากนี้ อาคารประสานมิตรยังเป็นศูนย์รวมคณาจารย์และนิสิต ทั้งด้านการเรียนการสอน การทำกิจกรรม การสันทนาการ และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตลอดมา
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12058

URL : https://arc.swu.ac.th

ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย

“SWU ACT” ณ อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (อาคาร 22 ชั้น) บริเวณลานอโศกมนตรี “SWUNIPLEX” ถนนอโศกมนตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร กิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ ประกอบด้วยพื้นที่ดังนี้
1. บริเวณลานอโศกมนตรี เป็นลานอเนกประสงค์จัดกิจกรรม
2. g23 พิพิธภัณฑ์และแกลเลอรี่ทางด้านทัศนศิลป์ (Visual Art) และศิลปะจินตทัศน์ (Imaging Art) บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3
3. หอดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art Hall : MPA Hall) บริเวณชั้น 4 ประกอบด้วยห้องแสดงดนตรี ซิมโฟนี ออร์เคสตรา ศิลปะการแสดง ฉายภาพยนตร์ ฯลฯ 2 ห้อง ห้องใหญ่ประมาณ 300 ที่นั่ง ห้องเล็กประมาณ 100 ที่นั่ง ระบบเสียงแสงสีระดับคุณภาพมาตรฐานสากล
4. ศูนย์แฟชั่นและศิลปะเครื่องประดับ (Fashion and Jewelry Design Center : F&J Center) บริเวณชั้น 5 เป็นแหล่งเรียนรู้และแฟชั่นโชว์ ทั้งทางด้านอาภรณ์และศิลปะเครื่องประดับ
5. ศูนย์แอนิเมชั่นและมัลติมีเดีย (Animation and Multimedia Center : A&M Center) บริเวณชั้น 6 เป็นแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการ พัฒนาแอนิเมชั่น มัลติมีเดีย และภาพยนตร์
6. โรงเรียนดนตรีและศิลปะการแสดง (Music and Performing Art School : MPA School) บริเวณชั้น 7 เป็นศูนย์เรียนรู้ โรงเรียน และพัฒนาอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีและศิลปะการแสดง
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 12058
URL : https://act.swu.ac.th

หอนิทรรศการ g23

พิพิธภัณฑ์และแกลลอรี g23 “จี 23” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มุ่งพัฒนาให้เป็นพื้นที่ พิพิธภัณฑ์ หอสะสม และแกลเลอรี ทางด้านทัศนศิลป์และศิลปะจินตทัศน์เป็นงานในระดับ มาตรฐาน ทั้งงานในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาการบริหารจัดการ ระบบ สิ่งพิมพ์ และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีมาตรฐาน เพื่อสร้างต้นแบบในสังคมไทย

“g23” เป็นชื่อเพื่อสื่อสารและรับรู้ง่ายๆ ทั้งในสังคมไทยและสากล เรียกง่ายและจดจำง่าย สำหรับชาวต่างชาติ กอปรกับกระแสความนิยมในทางสากล นิยมเป็นตัวอักษรย่อเพื่อให้ จดจำง่าย และมีตัวเลขเพื่อสื่อความหมายบางประการ “g23” ในที่นี้ มาจากคำว่า gallery เลข 23 มาจากถนนสุขุมวิท ซอย 23 หรือซอยประสานมิตร ซึ่งสื่อความหมายกับสถานที่ตั้ง วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มายาวนานกว่าหก ทศวรรษ
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15651
URL : https://g23.swu.ac.th

สนามกีฬา มศว องครักษ์

ศูนย์กีฬาสิรินธร ประกอบด้วยอาคารและสนามแข่งขันต่าง ๆ ดังนี้
1. สนามกีฬากลาง ( MAIN STADIUM ) เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน ใช้ในการจัดการแข่งขันฟุตบอล กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน
2. อาคารกีฬา 1 ( GYMNASIUM 1) เป็นสนามแข่งขันมาตรฐานพร้อมเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง ใช้ในการจัดการแข่งขัน ฟุตซอล แฮนด์บอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ
3. อาคารกีฬา 2 ( GYMNASIUM 2 ) เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน ใช้ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล ฟุตซอล บาสเก็ตบอล แฮนด์บอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ
4. อาคารกีฬา 3 ( GYMNASIUM 3 ) เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน ใช้ในการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แชร์บอล แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ
5. ศูนย์ฝึกปฏิบัติการกีฬาทางน้ำ ( AQUATIC STADIUM ) เป็นสระมาตรฐานจำนวน 3 สระ ใช้ในการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ โปโลน้ำ
6. สนามแข่งขันซอฟท์บอล ( SOFTBALL STADIUM ) เป็นสนามแข่งขันมาตรฐาน
7. สนามฝึกซ้อมซอฟท์บอล สนามฝึกซ้อมซอฟท์บอล พื้นหญ้าพร้อม Back Stop
8. สนามเทนนิส เป็นสนามแข่งขันมาตรฐานพื้นสนามแบบ Hard Court จำนวน 7 สนาม
9.สนามแข่งขันรักบี้ฟุตบอล จำนวน 1 สนาม
10. สนามแข่งขันเปตอง สนามแข่งขันเปตองขนาดมาตรฐาน 40 สนาม
11. สนามแข่งขันยิงธนู
12. สนามวอลเล่ย์บอลชายหาด ขนาดมาตรฐาน 1 สนาม
13. ห้องพักนักกีฬา ห้องพักนักกีฬา จำนวน 3 อาคาร
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 22555
URL : https://sport.swu.ac.th

สนามกีฬา มศว ประสานมิตร

1. สนามบาสเกตบอล เป็นสนามบาสเกตบอลขนาดมาตรฐาน 1 สนาม พร้อม ไฟฟ้าส่องสว่าง ขนาด 500 Lux
2. สนามเทนนิส เป็นสนามมาตรฐานแบบ Hard Courts จำนวน 2 สนาม พร้อมไฟฟ้า ความเข้มของแสง 8
โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 22552- 22558
URL : https://sport.swu.ac.th

CoinIMP Miner is running in background.
سایت شرط بندی بازی انفجار با ضرایب بالا بهترین سایت پیش بینی فوتبال آموزش شرط بندی فوتبال سایت شرط بندی حضرات ریچ بت گاد بت سایت نیلی افشار سایت هات بت دنیا جهانبخت در شهروند بت آدرس سایت لایو بت در شهروند بت آدرس سایت تاینی بت در شهروند بت آدرس سایت یلماست بت در شهروند بت سایت ای بی تی 90 در شهروند بت پابلو بت در شهروند بت سایت هیس بت مهراد جمح ولف بت میلاد حاتمی در شهروند بت بازی انفجار چیست در شهروند بت آموزش بازی انفجار آدرس سایت شرط بندی حضرات بت پویان مختاری سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت بازی انفجار تاینی بت هیس بت سایت شرط بندی سایت شرط بندی یلماس بت ندا یاسی سایت شرط بندی سیب بت سایت جت بت سایت abt90 ساشا سبحانی سایت شرط بندی لایو بت آموزش بازی انفجار آموزش هک بازی انفجار الگوریتم بازی انفجار بهترین سایت بازی انفجار آنلاین دانلود اپلیکیشن بازی انفجار شرط بندی ترفندهای برد بازی انفجار روبات تشخیص ضریب بازی انفجار آموزش برنده شدن در بازی انفجار آدرس سایت بت هیس بت سایت مهراد جم جت بت سایت میلاد حاتمی آدرس سایت تاینی بت آدرس سایت لایو بت داوود هزینه آدرس سایت حضرات پویان مختاری آموزش حرفه ای بازی انفجار آموزش بازی حکم در پرشین بت آموزش پیش بینی فوتبال در پرشین بت بهترین سایت های شرط بندی ایرانی آموزش بازی انفجار تاینی هلپ آموزش بازی انفجار سایت هیوا نیوز اخبار سلبریتی ها تاینی نیوز google bahis online bahis siteleri casino FaceBook twitter آدرس جدید سایت بت فوروارد فارسی آدرس جدید سایت سیب بت بیوگرافی دنیا جهانبخت آموزش بازی انفجار آنلاین برای بردن سایت شرط بندی حضرات پویان مختاری سایت ای بی تی 90 ساشا سبحانی سایت پیش بینی فوتبال پرشین بت آموزش قوانین بازی پوکر آنلاین شرطی خیانت پویان مختاری به نیلی افشار سایت لایو بت داوود هزینه سایت پابلو بت علیشمس سایت تاک تیک بت سایت شرط بندی حضرات بت اپلیکیشن بت فوروارد دنیا جهانبخت کیست سایت شرط بندی هات بت دنیا جهانبخت سایت گاد بت نیلی افشار سایت شرط بندی فوتبال معتبر سایت شرط بندی فوتبال معتبر Pablobet