ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

 โครงการ Online Company Project and Business Simulation

ผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดโครงการ …  โครงการ Online Company Project and Business Simulation Read More »
อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศ ต้อนรับนิสิตใหม่และกิจกรรมสร้างเสริมอัตลักษณ์ 65

อ่านต่อ

MMTh Talent Internship Program 2022

อ่านต่อ

โครงการนิเทศนิสิตฝึกงาน ณ บริษัท CP ALL

อ่านต่อ

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

ต้อนรับ คณาจารย์ จาก มหาวิทยาลัย University of Warsaw ประเทศโปแลนด์

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Live & Learn คอร์สนี้…เคทีซีจัดให้ ตอน “รู้จักตนเองและเข้าใจผู้อื่น” (Knowing you Knowing Me)

อ่านต่อ

ช่องทางการติดต่อรายวิชาของคณะเศรษฐศาสตร์ Contact Platform for the Faculty of Economics courses

อ่านต่อ

การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าห้องเรียน วิชาโท ภาคเรียนที่ 1/2565 หลักสูตรเศรญฐศาสตรบัณฑิต(ปี54)

อ่านต่อ

ช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าห้องเรียน ชุดวิชาเสรี ภาคเรียนที่ 1/2565

อ่านต่อ

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ

ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้จัดตารางเรียนสำหรับนิสิตหลัก … ตารางเรียนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต(โครงการพิเศษ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 Read More »
อ่านต่อ