หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

ร่วมบริจาคในโครงการวันอาสาฬหบูชา ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านต่อ

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และ เศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563

อ่านต่อ

ด่วน!!ขยายเวลา ถึง 30 มิ.ย. 63 โครงการ 4+1 เศรษฐศาสตร์การจัดการ

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 IEMT 2020 International Conference on Economics, Management and Technology

อ่านต่อ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกันแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

อ่านต่อ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปรับเพิ่มจำนวนรับ TCAS 63 รอบ (Admission 2)

อ่านต่อ

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง ปรัชญาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

อ่านต่อ

ปรับพฤติกรรมป้องกัน Covid-19 ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอนามัย

อ่านต่อ

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-9

อ่านต่อ

งดการเรียนการสอนและสอบในชั้นเรียนทุกระดับ

อ่านต่อ

มาตรการและข้อแนะนำในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

อ่านต่อ

ประกาศมาตรการและข้อแนะนำในการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563

อ่านต่อ