หน้าแรก / ข่าวสาร

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ข่าวสารคณะเศรษฐศาสตร์

TCAS รอบที่ 3 Admission 2 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 9th session)

อ่านต่อ

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด TCAS63 Admission 1

อ่านต่อ

TCAS รอบที่ 3 Admission 1 ประจำปีการศึกษา 2564

อ่านต่อ

Meiji University Tandem Language EXchange Online

อ่านต่อ

สำรวจความต้องการเลือกกลุ่มวิชาเอก หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ด้วย หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรน …
อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม ECON-SWU Seminar Series 2020-2021 (The 8th session) ในหัวข้อ “Financial and Residential Decision for Retirement in Thailand”

อ่านต่อ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม INTERNATIONAL MONETARY FUND 2021 FUND CHALLENGE for students in economics

อ่านต่อ

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ แนวปฎิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 / 2563

อ่านต่อ

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดตารางสอบปลายภาค ภาคเ …
อ่านต่อ

ขั้นตอนรายงานส่วนงานเมื่อพบว่าตนเองติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนิสิตและบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำขั้นตอนรา …
อ่านต่อ

แบบฟอร์มรายงาน Timeline สำหรับผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มร …
อ่านต่อ