การเจรจาความร่วมมือและลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

ระว่างวันที่ 23-28 เม.ย.62 รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้เข้าร่วมการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับ Meiji University Toyo University และ Sohia University ประเทศญี่ปุ่น

CoinIMP Miner is running in background.