การบรรยาย Sustainble Consumption Empirical Observations and Implications for Sustainbility Marketing

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่า ได้เข้าฟังการบรรยาย Sustainble
Consumption Empirical Observations and Implications for Sustainbility Marketing
โดย Professor John Thogersen จากมหาวิทยาลัย Aarhus
ประเทศเดนมาร์ก ณ ห้องประชุม ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์
อาคารศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เวลา 12.30 – 16.00 น.