การบรรยายเรื่อง Big Data & Data Science

Associate Professor Dr. Derrick I-Hsien Ting จาก
ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง
Big Data & Data Science ระหว่างวันที่
18
21 มีนาคม 2562 ณ ชั้น 13 และชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ