การนิเทศนิสิตฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์ ได้เยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงานของนิสิตฝึกงาน ณ กรมสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารเพื่อการนำเข้าและส่งออก

CoinIMP Miner is running in background.