การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

CoinIMP Miner is running in background.