masters-degree

เงื่อนไขการสอบ

1.ใช้คะแนนภาษาอังกฤษ

  • ต้องมีผลคะแนนการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL pBT 450/ IELTS 5.0 อ่านต่อ…

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 195000 บาท

แบ่งจ่าย 4 งวด ค่าใช้จ่ายในการสมัครเพียง 800 บาท อ่านต่อ…

ขั้นตอนการสมัครและกำหนดการ

ปีการศึกษา2561

    รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)   ระหว่างวันที่  6 ธันวาคม 2561 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ 
http://admission.swu.ac.th/ หรือโทรสอบถามที่เบอร์ 02-169-1004

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

   ต้องสำเร็จการศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน อ่านต่อ…

ระยะเวลาในการศึกษา

ตามแผนการเรียนคือ อ่านต่อ…

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต

Faculty of Economics Srinakharinwirot University Floor 13, ML Pin Malakul Building 114
Sukhumvit 23, Wattana District Bangkok 10110, Thailand  Phone: +662 169 1004