สุทธิดา พลายงาม

หน้าแรก

คณาจารย์ / สุทธิดา พลายงาม

อาจารย์สุทธิดา พลายงาม

ติดต่อ :

E-Mail : sutidap@g.swu.ac.th

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

Development Economics

ปริญญาตรี ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปริญญาโท   ศ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                         เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 Sasiwimon Warunsiri Paweenawat and Sutida Plyngam (2013). The relationship between CO2 emissions, energy consumption,and income in Thailand: an ARDL approach, Singapore economic conference 2013

 Sukpaiboonwat, Sivalap, Sutida Plyngam, and Jirawat Jaroensathapornkul. (2014). Does an ageing population diminish or enhance economic growth?: a survey of literature. Meiji Journal of Political Science and Economics. Vol 3. p.1-10.

Sutida Plyngam. (2015). Remittances and economic growth in ASEAN, Singapore Economic Reviews Conference 2015

 Polpat Kotrajaras and Sutida Plyngam. (2016). Why do so many people move to Bangkok, the International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) international academic conference, Vanice.

Paweenawat, S. W., & Plyngam, S. (2017). Does the causal relationship between renewable energy consumption, CO2 emissions, and economic growth exist in Thailand? An ARDL approach. Economics Bulletin, 37(2), 697-711.

  • Macroeconomics
  • Money and Banking II
  • Development Economics