อดุลย์ ศุภนัท

หน้าแรก

คณาจารย์ / อดุลย์ ศุภนัท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท

ติดต่อ :

E-Mail : adulsu@g.swu.ac.th

Phone:

ประวัติส่วนตัวและผลงาน

Research Interest :

เศรษฐศาสตร์จุลภาค เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 

Ph.D. in Economics (2011) ,Thammasat University

Master of Economics (2000), Chulalongkorn University

Bachelor of Economics (1998), Srinakharinwirot University

Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.