th-THen-US

คณาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

 

รองศาสตราจารย์ ดร. อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม            

E-Mail : or-tip@swu.ac.th , aotip.ratniyom@gmail.com   

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

E-Mail : chompoonuh@swu.ac.th              

ความเชี่ยวชาญ : Public Economics, Econometrics, Economics of Gender

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวัฒน์  เจริญสถาพรกุล            

E-Mail : jirawatj@swu.ac.th              

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐมิติ - เศรษฐศาสตร์มหภาคของการเกษตร - เศรษฐศาสตร์ของยาสูบ - แบบจำลองวัฎจักรธุรกิจที่แท้จริง

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สารี วรวิสุทธิ์สารกุล                 

E-Mail : saree@swu.ac.th    

ความเชี่ยวชาญ : -Industrial Organization -Microeconomics -International Trade

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิพรรณ สาลีผล                 

E-Mail : econswur@yahoo.com       

ความเชี่ยวชาญ : 

 

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภนันทา ร่มประเสริฐ                 

E-Mail : suppanunta@swu.ac.th , suppanunta@gmail.com    

ความเชี่ยวชาญ : - การวิเคราะห์การลงทุน - เศรษฐศาสตร์มหภาค

- นโยบายการเงินและการเงินการธนาคาร - เศรษฐศาสตร์บริหารการเกษตร

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นันทรัตน์  ตั้งวิฑูรธรรม      

E-Mail : ntploy@yahoo.com , nantarat.tang@gmail.com     

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐจุลภาค - เศรษฐศาสตร์สาธารณะ

- เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม - การคลัง+ภาษีอากร

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร. สุวิมล  เฮงพัฒนา                          

E-Mail : suwimonh@swu.ac.th                     

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐศาสตร์การคลัง - เศรษฐศาสตร์พัฒนา เศรษฐศาสตร์สุขภาพ

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร. อดุลย์  ศุภนัท                                 

E-Mail : adulsu@swu.ac.th                

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐศาสตร์จุลภาค - เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร. TAM BUI THI MINH                             

E-Mail : bminhtam@yahoo.com

ความเชี่ยวชาญ : - International Trade, International Finance -Development Economics (poverty, inequality, gender empowerment, migration) -Statistical and Econometric Analysis

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชพันธุ์  เชยจิตร                         

E-Mail : ratchapan@swu.ac.th                   

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ - เศรษฐศาสตร์จุลภาค - การวิเคราะห์โครงการ - สถิติเศรษฐศาสตร์

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร. วรรณสินท์  สัตยานุวัตร์                            

E-Mail : wanasin@swu.ac.th , wanasin@gmail.com        

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐมิติ - เศรษฐศาสตร์จุลภาค

- เศรษฐศาสตร์พัฒนา - การค้าระหว่างประเทศ

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

 ดร. พลพัธน์  โคตรจรัส                              

E-Mail : polpat@g.swu.ac.th ,kpolpat@yahoo.com           

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐมิติ - เศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์

- การค้าระหว่างประเทศ - เศรษฐศาสตร์การขนส่ง

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร. ศิวลาภ  สุขไพบูลย์วัฒน์                   

E-Mail : sivalap@swu.ac.th , sivalap@gmail.com   

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐศาสตร์ประกันภัย - เศรษฐศาสตร์มหภาค

- การวิเคราะห์โครงการ 

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร.ดนัย  ธนามี                             

E-Mail : danait@swu.ac.th , danait@g.swu.ac.th          

ความเชี่ยวชาญ : International Finance, International Economics, Macroeconomics, Financial Economics, and Applied Econometrics

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร.ณัฐญา  ประไพพานิช                           

E-Mail : nattayapr@swu.ac.th , nattayap@hotmail.co.th              

ความเชี่ยวชาญ : - เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น - เศรษฐศาสตร์ความสุข

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

ดร. พีระ ตั้งธรรมรักษ์                          

E-Mail : peerat@g.swu.ac.th  

ความเชี่ยวชาญ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐมิติประยุกต์(Applied Microeconomics and Econometrics), เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม (Behavioral Economics), ทฤษฎีเกมส์ (Game Theory), ความยากจน (Poverty), เศรษฐศาสตร์สุขภาพว่าด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV (Health Economic; Economic of HIV)

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ

อาจารย์ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย                 

E-Mail : thipwi@swu.ac.th       

ลาศึกษาต่อ

อาจารย์สุทธิดา  พลายงาม                             

E-Mail : sutidap@swu.ac.th , sutida.plyngam@gmail.com  

ความเชี่ยวชาญ : เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

ประวัติการทำงาน และผลงานทางวิชาการ