th-THen-US

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2560

    แผนการจัดการความเสี่ยงคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

  

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2559

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2558

 

     แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2558

     รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2558

     รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1)

     รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.2)

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2557

    แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2557

    รายงานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ แผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2557

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2556

    แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2556

    แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2556

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555

     แผนการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยง-การควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2555

     แผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555