th-THen-US

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2558

   แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2558
     รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2557

    แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2557
    รายงานการประชุมครั้งที่ 1 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2556

    แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2556

    รายงานการประชุมครั้งที่ 1 

    รายงานการประชุมครั้งที่ 4 

    รายงานการประชุมครั้งที่ 11 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2555

    แต่งตั้งคณะกรรมการประจำปี 2555

    รายงานการประชุมครั้งที่ 1

    รายงานการประชุมครั้งที่ 2

    รายงานการประชุมครั้งที่ 5

    รายงานการประชุมครั้งที่ 11