th-THen-US

                    ผลงานวิจัยของมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ปี พ.ศ. 2555

 

1. วรวรรณ หฤษฎีเกรียงไกร.pdf  (ภาระหนี้สินของครูโรงเรียนสังกัดสานักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร) 

2. สุชาดา  แก้วดวง.pdf (ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า)

3. ปรัชญา  เมืองสง.pdf (อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของการออมผ่านธนาคารพาณิชย์และการลงทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของภาคครัวเรือน)

4. เทพอัปสร หนู่นิ่ม.pdf (ประมาณการอุปสงค์ต่อแก๊สโซฮอล์ในประเทศไทย)

5. ชนินาถ กลิ่นจวง.pdf (โครงสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอุปสงค์ของเครื่องปรับอากาศสาหรับบ้านพักอาศัยของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร)

6. ชูเกียรติ ศรีแก้ว.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์นมพร้อมดื่มในประเทศไทย)

7. กิตติยา  ภัทรชินสวัสดิ์.pdf (ปัจจัยที่ส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทย)

8.ศุภชัย บุตรวิเศษ.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่อการย้ายถิ่นภายในประเทศ)

9.วัฒนากร ทองน้อย.pdf (การวางแผนกาลังคนของผู้ประกอบการ บริษัท เอ็นทีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จากัด)

10. พิจิตรา โสภา.pdf (ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดสตูลที่มีต่อการจ้างงาน)

11. วริทธิ์ พิพิธพจนการณ์.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย)

12. อนุสรณ์ สมทา.pdf (โครงการสร้างตลาดและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์)

13.กมลทิพย์  กัณหา.pdf (เศรษฐกิจของครัวเรือนชนบทในพื้นที่ที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสูงและต่า)

14.อรทัย  สุทัศน์.pdf (การวิเคราะห์โครงสร้างตลาดของโรงเรียนกวดวิชาในเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร)

15.สุวิชา วนะภูติ.pdf (ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต)

17.สุชีรา นวลทอง.pdf (ค่าใช้จ่ายและความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการออกกลางคันในการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น)

18.ปนิดา มหัตกีรติ.pdf (การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการลงทุนธุรกิจหอพักให้เช่า บริเวรณซอยรังสิตภิรมย์ ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี)

19. นินทพัธณ์ ปินตาเหมืองหม้อ.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่อการทาประกันชีวิตสะสมทรัพย์ในประเทศไทย)

20.นันทิยา เสนาเหนือ.pdf (การศึกษาความได้เปรียบในการส่งออกเสื้อผ้าสาเร็จรูปไปประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนาม)

21. ดวงกมล ใจดี.pdf (โครงการสร้างและประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ)

22. กรานต์มณี จรูญเรือง.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์สาหรับสินค้าและบริการโดยวิธีพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา)

23. วิมล  แซ่ตั้ง.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่อการทาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจสาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ในจังหวัดนนทบุรี)

24. วิภา วรัญญาพร.pdf (การเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทดแทนน้ำมันดีเซลในรถยนต์ขนาดใหญ่)

25. วนิดา  สิงห์มณี.pdf (การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายของผู้ปกครอง สาหรับโครงการส่งเสริมการฝึกสมาธิในนักเรียนระดับประถมศึกษา)

26. รุ่งนภา  กลยุทธสกุล.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา)

27. รัตติกาล สิริหงส์.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการของสานักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 3 ดินแดง กรุงเทพมหานคร)

28. ภูริชา กรกมลรัตน์.pdf (ปัจจัยทางเศรษฐิจที่ส่งผลกระทบต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของระบบธนาคารพาณิชย์ในไทย)

29. พิชญา ผลปราชญ์.pdf (หนี้สินของครัวเรือนเกษตรในตาบลหนองแวง อาเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว)

30. พจน์จมาศ พรมฮวด.pdf (การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมสาเร็จรูปให้เช่า : กรณีศึกษา สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

31.อ้อยทิพย์ สุทธิสาร.pdf (อุปสงค์ต่อสถานรับเลี้ยงเด็กในอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี)

32 กรรณิการ์ มูลประดับ..pdf (การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอายุขัยเฉลี่ยของประชากรไทยกับการออมภาคครัวเรือน)

33 สุรพร เยาวภัทรศิริ.pdf (การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีผลกระทบต่อการออมเงินส่วนบุคคลสะสมปี 2551 – 2568)

34.ธีระพล จิตรแก้ว.pdf (การศึกษาอุปสงค์การใช้ก๊าซ NGV สาหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล)

35.ชุมพล สัมพัฒนวรชัย.pdf (การวิเคราะห์การกระจุกตัวและพฤติกรรมทางการตลาดของกลุ่ม บริษัทขนส่งและโลจิสติกส์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

36. ฉัตรชัย จูสนิท.pdf (ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางตรงของภาคเอกชน)

37. อารีรัตน์ ไทยเจริญ.pdf (การประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของหอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

38. วิลาสินี  บุญทวี.pdf (ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาและประสิทธิผลของหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของศูนย์ฝึกอาชีพ สวนลุมพินี)

39.วัฒนา นำค้าง.pdf (การศึกษาการใช้เวลาว่างของชายและหญิง)

40.ธัญญรัตน์  ด้วงวิเศษ.pdf (ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ส่วนบุคคลของนิสิตที่เรียนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

41. ณาตยา แป้นแย้ม.pdf (ต้นทุน-ประสิทธิผล ของโครงการเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศตามนโยบาย การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

42. อธิพัชร์ โรจนวุฒิฐิติคุณ.pdf (ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

43. อัญชุลี วิมลจิตร.pdf (การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนวิทย์และแผนศิลป)

44. ศิขริน ศิริอ่อน.pdf (ปัจจัยที่ทาให้เกิดการค้างชาระหนี้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขารามอินทรา กม. 10 กรุงเทพมหานคร)

45. สุนทรี โนนใหม่.pdf (การศึกษาประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดาเนินงานของธนาคารทหารไทยจากัด (มหาชน))

46.ณิศชนณัฐ ดวงเงิน.pdf (ค่าใช้จ่ายและประสิทธิผลของการฟื้นฟูสมรรรถภาพของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ กรณีศึกษาโรงเรียนจารุวัฒนานุกูล)

47. กมลชนก ไพโรจน์.pdf (พฤติกรรมการออมของบุคลากรกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง)

48. รัชดา  บุญมหาสิทธ์.pdf (ปัจจัยที่กาหนดอุปสงค์การเรียนกวดวิชาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายบริเวณสยามสแควร์)

49.กนกวรรณ  วิเชียร.pdf (พฤติกรรมการออมของข้าราชการและลูกจ้างประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

50.กัณทิมา  เนตรทอง.pdf (แบบแผนการใช้เวลาของแรงงานก่อสร้าง)

51.สุนันท์  แซ่แต้..pdf (โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมการแข่งขันในธุรกิจสถานีบริการน้ามันในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

52. ปุณณภา  พิมพ์แพร.pdf (ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคในการดาเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์ ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยช่วงปี 2549-2553)