th-THen-US

                                                                                             ผลงานวิจัยคณาจารย์

ฐานข้อมูลผลงานวิชาการของคณาจารย์สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะณ เมษายน 2557

ผู้วิจัย

ชื่องานวิจัย

พ.ศ.

รายละเอียดทุน

จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล

วัฏจักรธุรกิจที่แท้จริงระหว่างประเทศ กรณีศึกษาประเทศไทยและประเทศใหญ่ (อเมริกา, ญี่ปุ่น)

2542

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ขนาดประเทศ และความผันผวนของวัฏจักรธุรกิจ: กรณีศึกษาประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

 

 

 

การวางแผนระบบฟาร์มยางพาราในตำบลเสี้ยว   อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

 

บทบาทของภาคเกษตรในความผันผวนของเศรษฐกิจไทย

2551

งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

Spending for Growth: An Empirical Evidence of Thailand

 

Applied Economics Journal มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

The Economic Impact of Public Rice Research in Thailand

 

Chulalongkorn Journal of Economics

 

Impacts of Government Spending on Thailand's Agricultural Sector

2550

Kasetsart Journal

 

การมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552

2553

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

สภาพหนี้สินนอกระบบของครัวเรือนเกษตรในจังหวัดนครนายก

2545

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การวางแผนระบบฟาร์มยางพาราในตำบลเสี้ยว  อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

ชื่อวารสาร : แก่นเกษตร  ปีที่ : 40  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 109-118  ปีพ.ศ. : 2555

 

ผลตอบแทนและต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์การปลูกยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์ในตำบลทับผึ้ง อำเภอศรี  สำโรง จังหวัดสุโขทัย

 

ชื่อวารสาร : วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ : 18  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 37-49  ปีพ.ศ. : 2553

 

ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการทำฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 5  ฉบับที่ : 5  เลขหน้า : 99-112  ปีพ.ศ. : 2552

 

แรงขับเคลื่อนของการวิจัยต่ออัตราการเจริญเติบโตภาคเกษตรไทย

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 4  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 82-92  ปีพ.ศ. : 2551

 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรายจ่ายรัฐบาลและอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทย

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

การดำรงอยู่ของ J-Curve ระหว่างประเทศไทยและอาเซียน : มุมมองของวัฏจักรธุรกิจ

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์

Cost Benefit Analysis of Bioplastic Production in Thailand

 

Economics and Public Policy J.

 

การศึกษาต้นทุนการให้บริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรี

 

Economics and Public Policy J.

 

การประเมินมูลค่าทางนันทนาการและค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สวนสัตว์ดุสิต

 

Economics and Public Policy J.

 

Pooled Time-Series Analysis on Traffic Fatalities in Thailand

 

World Review of Business Research

 

แนวทางการศึกษาชุดวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค ดุลยภาพของตลาดสินค้าและการแทรกแซงของรัฐบาล

 

วารสารเศรษฐศาสตร์สุโขทัยธรรมาธิราช

 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของธนาคารออมสิน ประจำปี 2553

 

 

 

การศึกษาต้นทุนสังคมของผลกระทบที่เกิดจากการกลับมาระบาดใหม่ของเชื้อไข้มาลาเรียในไทย

2553

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

โครงการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับภาษีมรดกและผลได้จากทุน

2550

สกว

 

การจัดการท้องถิ่นเพื่อการศึกษา: กรณีศึกษาศูนย์เรียนรู้

2553

ศูนย์ส่งเสริมและประสานงานการวิจัยเพื่อการปกครองตนเอง (สวปท.)

 

คู่มือบริหารศูนย์การเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

 

สกว

 

การศึกษาภาวะการทำงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

2551

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครของผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย

 

ชื่อวารสาร : วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา  ปีที่ : 2  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 78-88  ปีพ.ศ. : 2553

 

แนวโน้มตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 5  ฉบับที่ : 5  เลขหน้า : 113-120  ปีพ.ศ. : 2552

 

ความยากจนและการกระจายรายได้ของครัวเรือนไทย : มิติทางเพศ

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

โครงการศึกษาการสูญเสียรายได้ของท้องถิ่นอันเนื่องมาจากการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของคนต่างด้าวจังหวัดภูเก็ต

2555

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

 

ทิพย์วิมล วงศ์รัตนชัย

ปัจจัยที่ผลต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋องของประเทศไทย

2548

ภาคนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลิตเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

 

NRCT2554

 

 

 

 

นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม

Economic Feasibility Evaluation of Government Investment Project by Using Cost Benefit Analysis: A Case Study of Domestic Port (Port A), Laem-Chabang Port, Chonburi Province

2555

 

 

Behavioral Response to Food Prices when Changing to Low Carbon Production Process for Certificated Carbon Footprint Label: Case Study of Consumers in Bangkok

 

 

 

Implication for the Incidence of Wastewater Treatment Charges: Estimates from Bangkok Households' Demands

 

 

 

Carbon Credit Estimation: A Case Study of Shifting Freighting Mode to Railway from ICD Lat Krabang, Bangkok to Laem Chaband, Chonburi

2558

Journal of Economics, Business and Management

 

Family Relations, Social Support, Community Ties and Well-being in Rural Thailand

2555

วารสารประชากรศาสตร์

 

การวิเคราะห์เชิงสวัสดิการของการเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย: กรณีศึกษาของระบบการจัดการระบบน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

2551

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 

ประพาฬ เฟื่องฟูสกุล

การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และหรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

 

NRCT2553

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลิตเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

 

NRCT2554

 

การประเมินผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2553

2553

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

พลพัธน์ โคตรจรัส

Foreign Direct Investment and Economic Growth: A Comparative Study among East Asian Countries

 

Applied Economics Journal มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

การศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบทางเศรษฐกิจของการลงทุนโดยตรง จากต่างประเทศในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก

 

 

 

Does Inward Foreign Direct Investment Affected By Private Spending in Education?

 

ถูกอ้างอิงใน International Center for Business Research

 

Impact of Foreign Direct Investment on Economic Development: Comparative Study among Selected East Asian Countries

 

 

 

Does FDI Enhance Economic Growth?: New Evidence from East Asia

 

project muse

 

An Analysis of Thailand’s Net Capital Inflows Surges After the 1997 Crises

 

project muse

 

ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณโดยใช้ระบบเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม

2544

 

 

Pooled Time-Series Analysis on Traffic Fatalities in Thailand

 

World Review of Business Research

 

การพัฒนาแบบจำลองการเกิดอุบัติเหตุจราจรของประเทศไทย

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การวิเคราะห์บัญชีรายรับ-รายจ่ายครัวเรือน ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รวิพรรณ สาลีผล

การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และหรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

 

NRCT2553

 

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลิตเศรษฐศาสตร์บัณฑิต และเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

 

NRCT2554

 

การทดสอบทฤษฎีอำนาจซื้อเสมอภาคของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ระหว่างปี 2540 - 2550

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ระบบการเงินขนาดเล็ก ( Micro finance System ) : โครงสร้าง การดำเนินงาน และผลประกอบการการศึกษาเปรียบเทียบ องค์กรการเงินระดับฐานราก ประเทศไทย กับ สถาบันไมโครไฟแนนซ์ ( Micro finace Institution : MFI ) ประเทศศรีลังกา

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

รัชพันธุ์ เชยจิตร

ศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปมะเขือเทศ: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมมะเขือเทศเข้มข้น ซอสมะเขือเทศ และปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ

2540

 

 

Urban Growth and Commuting Patterns of the Poor in Bangkok

 

 

 

The Reviews of Slum Development Programs in Bangkok

 

 

 

การศึกษาความต้องการเดินทางและพฤติกรรมการเดินทางของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร

2549

 

 

การศึกษาผลการดำเนินงานและประสิทธิภาพทางเทคนิคของธนาคารพาณิชย์ไทย

2553

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

หนี้สินและการออมในครัวเรือนผู้สูงอายุไทย

2554

 

 

The Relationships between Population Density and Commuting Patterns in Bangkok

2545

วิทยานิพนธ์ปรัชญา(ประชากรศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

The Influence of Employment Density on Commuting Patterns in Bangkok: A Case Study of Non-motorized Modes

 

 

 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางเทคนิคการผลิตงานบริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อวารสาร : วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 14  ฉบับที่ : -  เลขหน้า : 21-31  ปีพ.ศ. : 2554

 

ต้นทุนทางเศรษฐกิจของผู้ใช้ถนนระหว่างการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยก

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 4  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 119-129  ปีพ.ศ. : 2551

 

การศึกษาประสิทธิภาพทางเทคนิคการปลูกข้าวของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธี Data Envelopment Analysis (DEA)

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 4  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 141-153  ปีพ.ศ. : 2551

 

การทบทวนและสังเคราะห์องค์ความรู้ผู้สูงอายุไทย พ.ศ.2545-2550

2552

 

 

โครงการสถานการณ์ความยากจนในผู้สูงอายุ และรูปแบบการจัดการเพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย

 

2553 NRCT

 

การกระจายรายได้ของครัวเรือนผู้สูงอายุในประเทศไทย

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การศึกษาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือนผู้สูงอายุไทย

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2554

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณทิตเศรษฐศาสตร์ในปีการศึกษา 2553

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

เรณู สุขารมณ์

East-West Economic Corridor and Southern Economic Corridor of Greater Mekong Subregion: Who Gains and Who Loses?

 

Economics and Public Policy J.

 

The Blue Economy - 10 Years, 100 Innovations 100 Million Jobs

 

Economics and Public Policy J.

 

ธุรกิจกับเศรษฐกิจพอเพียง

 

Food for Thought J.

 

โครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เล่มที่1 ภาพรวมผลการศึกษา

2544

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

โครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เล่มที่2 โครงการย่อย กากและมลพิษอุตสาหกรรม

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

โครงการธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เล่มที่3 โครงการย่อย การจัดการมูลฝอยชุมชน

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

การศึกษาต้นทุนสังคมของผลกระทบที่เกิดจากการกลับมาระบาดใหม่ของเชื้อไข้มาลาเรียในไทย

2553

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การศึกษาภาวะการทำงานและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

2551

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ

 

ความเต็มใจที่จะจ่ายและปัจจัยที่กำหนดความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อบำบัดน้ำเสียในคลองแสนแสบ

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ปีที่ : 1  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 150-160  ปีพ.ศ. : 2553

 

ต้นทุนการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติกในระยะแรกเริ่มถึงระดับประถมศึกษาของไทย

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ปีที่ : 1  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 85-100  ปีพ.ศ. : 2553

 

มูลค่าความเสียหายของคุณภาพน้ำคลองแสนแสบ : การทบทวนบทบาทพันธกิจที่ 4 ของ มศว เพื่ออนุรักษ์คลองแสนแสบ

 

ชื่อวารสาร : วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  ปีที่ : 1  ฉบับที่ : 2  เลขหน้า : 1-13  ปีพ.ศ. : 2552

 

การประยุกต์ใช้แบบจำลองสเตลลา (Stella Model)

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 4  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 63-81  ปีพ.ศ. : 2551

 

วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่าสินค้าที่ไม่ผ่านตลาด

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  ปีที่ : 16  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 87-117  ปีพ.ศ. : 2541

 

การวิเคราะห์ต้นทุนทางการศึกษาและแนวทางในการกำหนดสัดส่วนการรับภาระค่าใช้จ่ายระหว่างพ่อแม่ ผู้ปกครอง กับภาครัฐ ในการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กออทิสติกระดับแรกเริ่มถึงระดับประถมศึกษา

2552

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

 

วรรณสินท์ สัตยานุวัตร์

การแข่งขันในตลาดจัดซื้อจัดจ้าง กรณีศึกษา กรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2539-2542

 

ภาคนิพนธ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนการเศรษฐกิจ) คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์

 

Consequence of Regional Trade Agreements to Developing Countries

 

Journal of Economic Integration

 

การค้าที่เกิดในภาคอุตสาหกรรมเดียวกันของประเทศไทยกับอาเซียน

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สารี วรวิสุทธิ์สารกุล

บทบาทของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่อการขยายการค้าของประเทศไทย

 

Economics and Public Policy J.

 

Private and Government Incentives toward International Cooperative Research and Development

 

วารสารวิทยาการจัดการ

 

Maple สำหรับเศรษฐศาสตร์: การประยุกต์ใช้ในแบบจำลอง Cournot

 

วารสารวิทยาการจัดการ

 

The Role of Government Policy on International Research and Development

2543

manuscript วิทยานิพนธ์ มหาวิทยาลัยอินเดียน่า

 

การมีงานทำและความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ ในปีการศึกษา 2552

2553

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

แบบจำลองตลาดผู้ขายน้อยรายในอุตสาหกรรมบริการเดินรถ

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์  ปีที่ : 15  ฉบับที่ : 1  เลขหน้า : 74-93  ปีพ.ศ. : 2551

 

สุวิมล เฮงพัฒนา

การลงทุนในเด็กของครัวเรือนไทย

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  ปีที่ : 3  ฉบับที่ : 5  เลขหน้า : 1-26  ปีพ.ศ. : 2555

 

Health,Wealth : Causality Study for the Thai Elderly

2554

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

อดุลย์ ศุภนัท

Self-enforcing International Environmental Agreement

2554

วิทยานิพนธ์

 

การศึกษาความพึงพอใจของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และหรือผู้บังคับบัญชาที่มีต่อมหาบัณฑิตเศรษฐศาสตร์

 

NRCT2553

 

ราคามลพิษและการชดเชย กรณีศึกษาผลกระทบของก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ (CS2) ที่มีต่อสุขภาพชุมชนในจังหวัดอ่างทอง

2555

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

 

อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม

ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปของประเทศไทย

 

Economics and Public Policy J.

 

ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดการพัฒนาอุตสาหกรรมถลุงเหล็กในประเทศไทย

 

วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช

 

การวิเคราะห์ต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในการรับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ณ สถาบันธัญญารักษ์

2554

Journal of Medicine and Health Sciences

 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่

2541

วิทยานิพนธ์

 

แนวโน้มตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ

 

ถูกอ้างอิงในวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย สสว.

 

การประเมินผลการเรียนรายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต และเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2552

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการทำฟาร์มสุกรในจังหวัดนครปฐม

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 5  ฉบับที่ : 5  เลขหน้า : 99-112  ปีพ.ศ. : 2552

 

การประมาณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์จากการติดเชื้อเอชไอวีของผู้ป่วยเอดส์ที่เข้ารับการรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

 

ชื่อวารสาร : วารสารเศรษฐศาสตร์ศรีนครินทรวิโรฒ  ปีที่ : 4  ฉบับที่ : 4  เลขหน้า : 102-118  ปีพ.ศ. : 2551

 

การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของพนักงานที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของธนาคารออมสิน ประจำปี 2553

 

 

 

The Relationship between Industrialzation and Migration: Application to Industrial Development Zone at Laem Chabang and Map Ta Phut Area

2545

วิทยานิพนธ์

 

 

 

 

TAM BUI THI MINH

The Long-Run Behaviour and Short-Run Dynamics of Parallel Exchange Rates in Vietnam

2555

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

 

 

 

พิสมัย จารุจิตติพันธ์

ประสิทธิภาพและความสูญเปล่าทางเศรษฐกิจของการจัดหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

การประเมินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาและกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต

2552

มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ

 

 

 

 

ศิริกาญจน์ กิตติชยานนท์

การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหัวในการผลิตเศรษฐศาสตรบัณฑิตและเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มศว ระหว่างปีการศึกษา 2548-2551

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

ณัฐกา ตันสกุล

การลงทุนของไทยในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2552

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 

สุทธิดา พลายงาม

ความสัมพันธ์เงินเฟ้อกับอัตราการว่างงานของไทย

2550

วิทยานิพนธ์

 

การพัฒนาระบบการจัดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดแรงงานโลก

2551

NRCT

 

การพัฒนาระบบการจัดแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในตลาดแรงงานโลก

2552

NRCT