th-THen-US

 คณะกรรมการบริหารการวิจัย l รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2557

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2557
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2557
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2557
       รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย วาระพิจารณาระบบการบริหารการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการบริหารการวิจัย l รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2556

     คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ปีงบประมาณ 2556-2557

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 1 2556

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 2 2556

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2556

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2556

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2556

     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯวาระพิจารณาระบบการบริหารการวิจัย ปีงบประมาณ 2556

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย วาระพิจารณาโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2556

คณะกรรมการบริหารการวิจัย / รายงานการประชุม ปีการศึกษา 2555

     คณะกรรมการบริหารการวิจัย ประกาศทุนวิจัย รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย

     รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารการวิจัย