th-THen-US

เอกลักษณ์คณะเศรษฐศาสตร์


 "การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"
อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน