th-THen-US
 


                   คณะเศรษฐศาสตร์

  (Faculty of Economics ) ได้รับ

  การยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาใหม่ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน

  พ.ศ. 2551 โดยแยกจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์

  คณะสังคมศาสตร์ ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็น

  ส่วนงานภายในมีฐานะศักดิ์และสิทธิ์เท่าส่วนราชการที่เรียกว่า

  “คณะ” ทุกประการ

            ก่อนได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์

  และนโยบายสาธารณะ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอน

  รายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นวิชาพื้นฐาน วิชาบังคับ และ

  วิชาเลือก ให้แก่ นิสิตวิชาเอกสังคมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ในคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ และเปิด

  สอนเป็นวิชาพื้นฐานและวิชาเลือกแก่คณะอื่นๆ หลังจากวิทยาลัยวิชาการศึกษา ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อ พ.ศ. 2518 คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและคณะสังคมศาสตร์ได้แยกออกเป็น คณะมนุษยศาสตร์และ

คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้มีฐานะเป็นภาควิชาหนึ่งในคณะสังคมศาสตร์ และได้เปิดสอนหลักสูตรวิชาโท

เศรษฐศาสตร์ให้แก่นิสิตวิชาเอกหลักสูตรต่างๆ ของคณะสังคมศาสตร์และคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเรื่อยมา

 

           ในปีการศึกษา 2532 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตรุ่นแรก ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา (ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตภาคใต้ ได้แยกไปเป็นมหาวิทยาลัยทักษิณ) ต่อมา

ในปีการศึกษา 2537 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทยาเขตภาคกลาง (ประสานมิตร) โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรกจำนวน 30 คน และได้ขยายปริมาณการรับนิสิตเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับความ

ต้องการของผู้เรียนที่มีเพิ่มขึ้นตามศักยภาพของความพร้อมด้านจำนวนอาจารย์และทรัพยากรการศึกษาในภาควิชาเรื่อยมา

จนกระทั่งในปีการศึกษา 2551 ภาควิชาฯ ได้เปิดรับนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าเรียนชั้นปีที่ 1 โดยเริ่มใช้หลักสูตรเศรษฐศาสตร

บัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551) ซึ่งหลักสูตรใหม่ มีหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็นภาษาไทย และหลักสูตรที่จัดการศึกษาเป็น

ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (อังกฤษโดยเปิดการสอนในหลักสูตรสองภาษาเป็นครั้งแรกในปีการศึกษา 2552 ต่อจากนั้น

ได้มีการรับทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรสองภาษาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในปีการศึกษา 2556 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ฯได้รับ

 

          นิสิตหลักสูตรภาษาไทยจำนวน 155 คน ขณะที่หลักสูตรสองภาษาได้ยุติการรับนิสิต เพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์

บัณฑิต (นานาชาติ) เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC) ในปีการศึกษา 2558

 

          สำหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์การศึกษา โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2542 ต่อมาในปีการศึกษา 2545

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ

และภาคพิเศษเป็นรุ่นแรกรวมเป็นจำนวน 37 คน และในภาคปลายปีการศึกษา 2547 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนามนุษย์ โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษเป็นรุ่นแรกรวมเป็น

จำนวน  29 คน แต่ยุติการรับตั้งแต่ปีการศึกษา 2553

 

          ในปีการศึกษา 2554 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะได้เปิดหลักสูตรใหม่และรับบัณฑิตรุ่นแรก คือ หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เรียนนอกเวลาราชการ จำนวน 3 คน ปีการศึกษา 2555

และ 2556 จำนวน 3 คนและ 2 คน ตามลำดับ รวมนิสิตระดับปริญญาโททั้งสามรุ่น จำนวน 8 คน สำหรับหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต/หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2552) สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ได้เปิดรับบัณฑิต

รุ่นแรก ในปีการศึกษา 2553 ภาคปกติ จำนวน 7 คน ในปีการศึกษา 2554 2555 และ 2556 จำนวน 9 คน 6 คน และ 3 คน ตามลำดับ

รวมนิสิตระดับปริญญาเอก ทั้งสี่รุ่น จำนวน 25 คน