th-THen-US

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการแบ่งปันโอกาสแด่ผู้ยากไร้ รับบริจาคเสื้อผ้าเก่า เสื้อผ้ามือสอง

chanoknart 0 112

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ร่วมบริจาคเสื้อผ้ามือสองที่ไม่ใช้แล้ว ในโครงการแบ่งปันโอกาสแด่ผู้ยากไร้ รับบริจาคเสื้อผ้าเก่า เสื้อผ้ามือสองได้ที่ชั้น 13 อาคารบริการ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 24 เมษยายน 2560 โดยสโมสรนิสิตจะนำเสื้อผ้ามือสองไปบริจาคที่มูบนิธิกระจกเงาต่อไป

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ร่วมเข้าฟังบรรยายพร้อม Workshop "เขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน พร้อมเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน"

chanoknart 0 90

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 4 ทุกคณะ ร่วมเข้าฟังบรรยายพร้อม Workshop "เขียนเรซูเม่ อย่างไรให้ได้งาน พร้อมเทคนิคในการสัมภาษณ์งาน" โดย คุณกฤตภาส ณ พัทลุง ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 ณ ห้อง Econ 1 ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตร์ มล. ปิ่นมาลากุลตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการ "สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน"

chanoknart 0 76

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตเข้าร่วมโครงการ "สรงน้ำพระ รดน้ำผู้ใหญ่ ขอพรอวยชัย วัฒนธรรมไทยเบิกบาน" ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ณ ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 9

chanoknart 0 464

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตเข้าร่วมวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (งดรับกระเช้า)

RSS
1234

 
 

โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 20

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการโครงการสัมมนาสรุปความคิดรวบยอดทางเศรษฐศาสตร์และร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 (รุ่นที่ 20) ณ ห้องเพทาย ชั้น 14 โรงแรมวินเซอร์ สวีท

 
 

การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ มล. ปิ่น มาลากุล

 
 

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ประเภทรับตรง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร ร่วมมือกับฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรม Inhouse Training "การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)" โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจีพร วงศ์ปรีดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ (Workshop) ณ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
 

ต้อนรับอาจารย์ชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม รักษาการแทนคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับ Prof.Saito และ Prof.Suenaga อาจารย์ชาวต่างชาติ จากมหาวิทยาลัยเมจิ ประเทศญี่ปุ่น ณ ชั้น 13 คณะเศรษฐศาสตร์

     
   

 

 

คลิปวีดิทัศน์การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม  คุณณุชมา เก้าเอี้ยน คุณวนิดา หมื่นอักษร
คณบดีสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ นักวิชาการพัสดุ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์
 
วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาคณะเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  
     
 
 
 
 
การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชยา มหาวิริยะกุล นายอนิรุทธ์ มาลัย และ นางสาวพิมพเพชร พูลเทเวศร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ้่านมา โดยมี อาจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมที

โครงการ “Learn & Earn @ KTC

ขอแสดงความยินดีกับนายวรวุฒ เกิดประวัติ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ นายณัฐวัตร สุวิทยะศิริ (คนที่ 1 จากขวา) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล“Best Inspire for Startup” จากการประกวดบทความ ภายใต้หัวข้อ KTC Gen D ตอน พลังแห่งความคิด “คิดดี ทำดี SMEs Startup” ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาคารทีเอสที โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการประกวดพานไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2559

[รางวัลประเภทสวยงาม]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

[รางวัลประเภทสร้างสรรค์]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้นปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความวิจัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง นิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา ทรัพย์สินครัวเรือน และกรณีศึกษาทางเลือกการศึกษาในครัวเรือนยากจน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี อาจารย์ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายสรวิศ เอี่ยมธนปกรณ์ (ซ้าย) นิสิตหลักสูตรสองภาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ สวทช. กับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสิตชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ        นโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายธัชชัย อัศวบัณฑิต    (ปี 3) นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา (ปี 3 โปรแกรม 2 ภาษา) และนายอนิรุทธ์ มาลัย (ปี 2) นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่ได้รับ     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัด ณ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท และ อาจารย์ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

   

 

 

                                                     

                                               ปฎิทินกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

           ชั้นปีที่  1

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
15 สิงหาคม 2558   โครงการปฐมนิเทศ
8 ตุลาคม 2558   พิธีวันไหว้ครู
21 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558   SWU GAMES
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
2  ธันวาคม 2558  โครงการดูหนังวันพ่อ
9 มิถุนายน  2559   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          * กิจกรรมอื่น KU - SWU

            ชั้นปีที่  2

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
13   มกราคม 2559  การศึกษาดูงาน ณ สวนจิตรลดา 
20  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
6-10 มิถุนายน 2559  โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

         

           ชั้นปีที่  3

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
26  พฤศจิกายน 2558  โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558
27-28 พฤศจิกายน 2558  โครงการ Open House
27  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
กรกฎาคม 2559  โครงการนิเทศการฝึกงาน

 

           ชั้นปีที่  4

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
5  ตุลาคม 2558  โครงการอบรมบุคลิกภาพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
8  ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
23  เมษายน 2559  โครงการปัจฉิมนิเทศ

 

กิจกรรมอื่นๆ :    1. โครงการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงนอกสถานที่
   2. โครงการ buddy สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเมจิ      
   3. อบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ
   4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน

 

 

 

 

   

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
2. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  

 

 

 

 กิจกรรม 5 ส

 

นโยบายประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

   

 

                 จดหมายข่าวคณะเศรษฐศาสตร์                                                    ปีที่ 4 ฉบับที่ 10                             เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559    

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9                  เดือน มกราคม - เมษายน 2559    

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8                  เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558     

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7                          เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558         

                 จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6                    เดือน มกราคม - เมษายน 2558

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5                   เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557 

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4                             เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557            

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3                    เดือน มกราคม - เมษายน 2557 

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2                    เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1                   เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

 

ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2016
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2013-2014
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2012-2013

 

   
  Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 
 
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
 

 

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2558

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2557