th-THen-US

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration Activities ผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

chanoknart 0 94

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “กิจกรรมการสร้างแรงบันดาลใจ Inspiration Activities ผู้ประกอบการรุ่นใหม่” ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ร่วมฟังโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน สุดเจ๋ง ของคณะเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4

chanoknart 0 147

ขอแสดงความยินดีกับคณะเศรษฐศาสตร์ ที่โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเพิ่มมูลค่าจากเปลือกกล้วยเหลือทิ้ง และ โครงการในการยกระดับรายได้เสริมหลังจากการทำเกษตร เพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement Thailand ครั้งที่ 4 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นว่า กรณีศึกษาของทางคณะเศรษฐศาสตร์ และนิสิตที่ร่วมโครงการมีความโดดเด่นและเหมาะสม โดยเฉพาะกับประเด็นในเรื่อง Environmental Sustainability และ Sufficiency Economy ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการบูรณาการวิชาการสู่ชุมชน มุ่งเน้นที่เป้าหมายคือ การเปลี่ยนแปลงชุมชนในพื้นที่ Base Area ที่รับผิดชอบให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และพร้อมกับการสร้าง Engaged Citizens นั่นคือ นิสิต บัณฑิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้ Engagement Thailand ได้กำหนดความหมายของ “University Engagement” บนหลักการพื้นฐาน 4 ประการ ได้แก่ 1. ร่วมคิดร่วมทำแบบหุ้นส่วน 2. เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 3. มีการใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และ 4. เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ โดยพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการกับการเรียนการสอนซึ่งต้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายในการเรียนรู้ของนิสิต และต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคม

คณะยอดฮิต!! เศรษฐศาสตร์ มีผู้สมัครแอดมิชชั่น 2560 มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ มศว

chanoknart 0 294

15 คณะ-สาขาวิชาที่มีผู้สมัครมากที่สุด ในระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อยู่ในลำดับที่ 12 ในการสมัครคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่น ปีการศึกษา 2560 ขอบคุณข้อมูล : ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ) 15 มิถุนายน 2560  เครดิต : PRSWU

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วม โครงการ FTU International Summer Program 2017

chanoknart 0 140

ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วม โครงการ FTU International Summer Program 2017 (3 Week Program 14/08/2017 - 01/09/2017) นิสิตจะจ่ายในราคา 1,550 USD (3 weeks) หากระยะเวลา 2 weeks ราคา 1,250 USD สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ดังนี้ http://econ.swu.ac.th/Portals/49/PR/2560/ISP_2017.pdf?ver=2017-06-13-141014-363

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://econ.swu.ac.th/Portals/49/PR/2560/Application_Form_summer 2017.pdf?ver=2017-06-13-141014-317

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2560

chanoknart 0 238

เปิดรับสมัครทุนการศึกษาหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย 2560 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป สามารถดูรายละเอียดได้ตามเอกสารดังนี้

เปิดรับสมัครทุน แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

chanoknart 0 190

เปิดรับสมัครทุน แลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างไทยกับออสเตรียภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ASEA-UNINET Staff Exchange (One Month Scholarship) ประจำปี 2560
สามารถส่งใบสมัครได้ภายในวันจันทร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2560

RSS
12345

 
 
โครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560"

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการ "ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560" ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 
ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้บริหาร นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเมจิ ได้ศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

 
ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา

ผู้บริหาร นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเมจิ ได้ศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560

 
โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2560

โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต ปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2560

 
โครงการสร้างแรงบันดาลใจ "การทำงานเป็นทีม"

คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการสร้างแรงบันดาลใจ "การทำงานเป็นทีม" เพื่อพัฒนาสมรรถนะหลัก Core Competency 4 ประการ ได้แก่ E : Efficiency C : Coorporation O : Organization ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน โดยได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียร์จิตต์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมไทปัน

 

การเจรจาพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี

การเจรจาพัฒนาความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยในเยอรมนี ณ Hochschule Neu-Ulm University of Applied Science เป็นการทำความตกลงร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตและSummer School เพิ่มเติมคือการเสนอทุนให้สำหรับProfessor ของมศว เพื่อไปเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอนเป็นเวลาโดยประมาณ1ปี นอกจากนี้ได้มีโอกาสเข้าปรึกษาและเจรจาการทำMOUในอนาคตอันใกล้กับอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยคือ Catholic University Eichstaett Ingolstadt

 

โครงการวันแรกพบคณะเศรษฐศาสตร์

สโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันแรกพบสำหรับนิสิตเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร. พลพัธน์ โคตรจรัส รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560

 

โครงการอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมในระดับมัธยม

คณะเศรษฐศาสตร์ มศว ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาสังคมในระดับมัธยมทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 29-30 ก.ค. 2560

 

โครงการ PDMO Camp 2017

ขอเเสดงความยินดีกับนายณัฐพล สีวลีพันธ์ และนางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ" ในหัวข้อ แผนปฏิบัติการที่จะนำพาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560

 

โครงการตรวจประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล (ประธานกรรมการ) ดร.สุดารัตน์ สุวารี (กรรมการ) และดร.อัจศรา ประเสริฐสิน (กรรมการและเลขานุการ) เป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
 

โครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
 

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ให้การต้อนรับ คุณทวีพันธุ์ อิงคานุสรณ์ ประธานบริษัท โนโซมิ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย จำกัด) เนื่องในโอกาสมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นิสิต เมื่อเวลา ณ ชั้น 14 อาคารบริการ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 
 

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการทำงาน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและความโปร่งใสในการทำงาน โดยได้รับเกียรติจาก พลตำรวจตรีพีรพันธุ์ เปรมภูติ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "จรรยาบรรณและความโปร่งใสที่บุคลากรพึงมี" ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

 

โครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร

เมื่อวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ณ แจ่มจันทร์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 
 

โครงการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการประหยัดพลังงานและรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อม งามนิสัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิศาสตร์ เป็นวิทยากร บรรยาย ในหัวข้อเรื่อง "การประหยัดพลังงานในองค์กร และพลังงานทดแทนในอนาคต" ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ ศาสตราจารย์ ม,ล.ปิ่น มาลากุล

     
   

 

 

คลิปวีดิทัศน์การประหยัดพลังงานในชีวิตประจำวัน
รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม  คุณณุชมา เก้าเอี้ยน คุณวนิดา หมื่นอักษร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการพัสดุ คณะเศรษฐศาสตร์

 

คลิปวีดิทัศน์อื่นๆ
   
TNN Life News Weekend : มศว.ดึงเอกชนปลุกแรงบันดาลใจ Gen-y สู่ startup    

 

วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์
 
วิดีทัศน์แนะนำคณะเศรษฐศาสตร์ วิดีทัศน์แนะนำสำนักวิชาคณะเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ  
     
 
 
 
 
การประกวด INFOGRAPHIC ในหัวข้อ "มา PDMO CAMP แล้วได้อะไร"

ขอเเสดงความยินดีกับนางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด INFOGRAPHIC ในหัวข้อ "มา PDMO CAMP แล้วได้อะไร" จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2560

โครงการ PDMO Camp 2017

ขอเเสดงความยินดีกับนายณัฐพล สีวลีพันธ์ และนางสาวเกศรินทร์ ศิริรักษ์ นิสิตชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันนำเสนอ"แผนปฏิบัติการ" ในหัวข้อ แผนปฏิบัติการที่จะนำพาประเทศไทย 4.0 ได้อย่างเป็นรูปธรรม จัดโดยสำนักงานบริการหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ประจำปีการศึกษา 2559

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐชยา มหาวิริยะกุล นายอนิรุทธ์ มาลัย และ นางสาวพิมพเพชร พูลเทเวศร์ นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากมูลนิธิร่มฉัตรร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ อาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ที่ผ้่านมา โดยมี อาจารย์ ดร. อดุลย์ ศุภนัท เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมที

โครงการ “Learn & Earn @ KTC

ขอแสดงความยินดีกับนายวรวุฒ เกิดประวัติ (คนที่ 1 จากซ้าย) และ นายณัฐวัตร สุวิทยะศิริ (คนที่ 1 จากขวา) นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล“Best Inspire for Startup” จากการประกวดบทความ ภายใต้หัวข้อ KTC Gen D ตอน พลังแห่งความคิด “คิดดี ทำดี SMEs Startup” ณ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) อาคารทีเอสที โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กับ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ผลการประกวดพานไหว้ครู มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีการศึกษา 2559

[รางวัลประเภทสวยงาม]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเศรษฐศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะสังคมศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์

[รางวัลประเภทสร้างสรรค์]
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ 2558

ขอแสดงความยินดีกับนายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา นิสิตชั้นปีที่ 4 นายอนิรุทธ์ มาลัย นิสิตชั้นปีที่3 และนายณัฐพล สีวลีพันธ์ นิสิตชั้นปีที่ 2 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์และนำเสนอบทความวิจัย ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ รังสิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์อดุลย์ ศุภนัท อาจารย์พีระ ตั้งธรรมรักษ์ และอาจารย์ดนัย ธนามี เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
 
รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร. ธิติมา พลับพลึง นิสิตระดับปริญญาเอกได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ปีการศึกษา 2558 ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ "ความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษา ทรัพย์สินครัวเรือน และกรณีศึกษาทางเลือกการศึกษาในครัวเรือนยากจน" จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมี อาจารย์ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

การประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นายสรวิศ เอี่ยมธนปกรณ์ (ซ้าย) นิสิตหลักสูตรสองภาษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ สวทช. กับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 นายธัชชัย อัศวบัณฑิต นิสิตชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และ        นโยบายสาธารณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2558 ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

การแข่งขันตอบปัญหาและนำเสนอบทความวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ขอแสดงความยินดีกับ นายธัชชัย อัศวบัณฑิต    (ปี 3) นายอรรถวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา (ปี 3 โปรแกรม 2 ภาษา) และนายอนิรุทธ์ มาลัย (ปี 2) นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะที่ได้รับ     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   การแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งจัด ณ  ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท และ อาจารย์ พีระ ตั้งธรรมรักษ์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

   

 

 

                                                     

                                               ปฎิทินกิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558

           ชั้นปีที่  1

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
15 สิงหาคม 2558   โครงการปฐมนิเทศ
8 ตุลาคม 2558   พิธีวันไหว้ครู
21 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2558   SWU GAMES
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
2  ธันวาคม 2558  โครงการดูหนังวันพ่อ
9 มิถุนายน  2559   พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

          * กิจกรรมอื่น KU - SWU

            ชั้นปีที่  2

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
13   มกราคม 2559  การศึกษาดูงาน ณ สวนจิตรลดา 
20  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ 
6-10 มิถุนายน 2559  โครงการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ

         

           ชั้นปีที่  3

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
8 ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
26  พฤศจิกายน 2558  โครงการตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2558
27-28 พฤศจิกายน 2558  โครงการ Open House
27  เมษายน 2559  การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน 
กรกฎาคม 2559  โครงการนิเทศการฝึกงาน

 

           ชั้นปีที่  4

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม / โครงการ
5  ตุลาคม 2558  โครงการอบรมบุคลิกภาพ ก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน
8  ตุลาคม 2558  พิธีวันไหว้ครู
26  พฤศจิกายน 2558  วันสถาปนาสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
23  เมษายน 2559  โครงการปัจฉิมนิเทศ

 

กิจกรรมอื่นๆ :    1. โครงการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรงนอกสถานที่
   2. โครงการ buddy สำหรับนิสิตแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยเมจิ      
   3. อบรมภาษาอังกฤษต่างประเทศ
   4. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสู่ตลาดแรงงาน

 

 

 

 

   

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1. ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง
2. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  
3. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  

 

 

 

 กิจกรรม 5 ส

 

นโยบายประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

                 จดหมายข่าวคณะเศรษฐศาสตร์                                                    ปีที่ 4 ฉบับที่ 11                             เดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2559    

 

                 จดหมายข่าวคณะเศรษฐศาสตร์                                                    ปีที่ 4 ฉบับที่ 10                             เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2559    

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 4 ฉบับที่ 9                  เดือน มกราคม - เมษายน 2559    

 

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 8                  เดือน กันยายน - ธันวาคม 2558     

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 7                          เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2558         

                 จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6                    เดือน มกราคม - เมษายน 2558

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5                   เดือน กันยายน - ธันวาคม 2557 

             จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                 และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4                             เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2557            

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3                    เดือน มกราคม - เมษายน 2557 

               จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                                และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2                    เดือน กันยายน - ธันวาคม 2556

              จดหมายข่าวชาวสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์                               และนโยบายสาธารณะ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1                   เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2556

 

ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2016
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2013-2014
ANNUAL REPORT
SCHOOL OF ECONOMICS AND PUBLIC POLICY 2012-2013

 

   
  Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2559
Policy Note
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559
 
 
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557
Policy Note
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2557
 

 

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2558

สมุดบันทึกรายรับ - รายจ่ายครัวเรือน 2557