th-THen-US

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การดำเนินงานกิจกรรม 5 ส ประจำปีการศึกษา 2559

เพื่อให้การจัดกิจกรรม 5 ส ของคณะเศรษฐศษสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเพื่อให้บุคลากรลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จำเป็นจากความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ชั้น 13 จึงออกประกาศ เรื่องการดำเนินกิจกรรม 5 ส โดยกำหนดมาตาฐานและพื้นที่ ดังนี้

1. พื้นที่เฉพาะบุคคล ประกอบด้วย โต๊ะ - เก้าอี้ประจำตัว และที่เก็บของใช้ส่วนตัว ซึ่งอยู่บริเวณโต๊ะ - เก้าอี้ โดยขอให้บุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร์จัดวางสิ่งของต่างๆ บนโต๊ะเท่าที่จำเป็น และเมื่อเลิกงานควรจัดเก็บสิ่งของเข้าที่ให้เรียบร้อย แต่หากมีเอกสารรอดำเนินการให้จัดใส่ที่เก็บเอกสารให้เรียบร้อยหรือเก็บใส่ตู้

2. พื้นที่ส่วนรวมชั้น 13 ประกอบด้วย บริเวณโถง (ด้านหน้า) บริเวณที่นั่งนิสิต (ชุดรับแขก) บริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร (ด้านหลัง) ห้องเตรียมอาหาร ห้องรับประทานอาหารเจ้าหน้าที่ ห้องเก็บของ บริเวณที่นั่งทำงาน TA ด้านหน้าประตูทางเข้า ห้องเรียนบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) และห้องประชุม/ห้องเรียน ต้องมีความสะอาดเรียบร้อย