th-THen-US

 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย
เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน "วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ" 

    วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ

กองบรรณาธิการวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต และบุคคลทั่วไป มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะให้กว้างขวางมากขึ้น ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) โดยวารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะอยู่ในฐานข้อมูล TCI (ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย) กลุ่มที่ 2 (ประกาศวันที่ 15 กันยายน 2559) มีการจัดทำวารสารปีละ 2 ฉบับ กำหนดการตีพิมพ์เป็นราย 6 เดือน หรือ ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้

       1) เดือนมกราคม-มิถุนายน 

       2) เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

    ประเภทผลงานที่รับตีพิมพ์ 

     1. บทความปริทัศน์ (Review Article)  ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

     2. บทความวิชาการ  (Academic Article) ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

     3. บทความวิจัย  (Research Article)   ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และนโยบายสาธารณะ

 

     การเตรียมต้นฉบับ

รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 15 หน้า  

     1. บทความภาษาไทยใช้ตัวอักษร  TH Sarabun New ขนาด 15 จุด

     2. บทความภาษาอังกฤษใช้ตัวอักษร  Times New Roman ขนาด 12 จุด 

 

    กระบวนการพิจารณา

     1. ตรวจสอบเชิงวิชาการเบื้องต้นโดยกองบรรณาธิการ

     2. ตรวจสอบเชิงวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review)

 

    กำหนดการส่งต้นฉบับ

     เปิดรับต้นฉบับตลอดปี :
     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนธันวาคม - พฤษภาคม จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 1 ของปี
         (มกราคม - มิถุนายน)
     บทความที่ส่ง ระหว่างเดือนมิถุนายน - พฤศจิกายน จะได้รับการตีพิมพ์ในฉบับที่ 2 ของปี
        (กรกฎาคม - ธันวาคม) 
 

 

    วิธีการส่งต้นฉบับ

     E-mail : epjswu@gmail.com โดยสามารถดาวน์โหลดรูปแบบต้นฉบับได้จากเว็บไซต์

 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

 

ขอเชิญชวนส่งบทความวิชาการ และบทความวิจัย
เพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ใน "วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 7 ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2559

 

 วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 6 ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 6 ฉบับที่ 11 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2558

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2557

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 5 ฉบับที่ 9 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2557

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 4 ฉบับที่ 8 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2556

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2556

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 4 ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2555

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2554

 

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2554

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2555

วารสารเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
ECONOMICS AND PUBLIC POLICY JOURNAL
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2553

 

 

    กองบรรณาธิการวารสาร

บรรณาธิการที่ปรึกษา

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

(รองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม)

 

บรรณาธิการ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (อาจารย์ ดร.สุวิมล เฮงพัฒนา)

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์                  สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.พิศมัย จารุจิตติพันธ์           มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย พุทธกูล                    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิญญา วนเศรษฐ          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค มิ่งสวัสดิ์       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒน์ พัฒนรังสรรค์         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ เจริญสถาพรกุล   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภนันทา ร่มประเสริฐ      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทรัตน์ ตั้งวิฑูรธรรม     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.อดุลย์ ศุภนัท                              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พลพัธน์ โคตรจรัส                        มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ                        มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

 

กองจัดการและประสานงาน

นางสาวชุตินันท์ มุ่งการนา

 

 

สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชั้น 13 อาคารบริการศาสตราจารย์ มล.ปิ่น มาลากุล
เลขที่ 114 ซ.สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรฯ 02-649-5000 ต่อ 15550, 02-169-1004 หรือ 02-664-5000 ต่อ 15550 โทรสาร 02-169-1005 (คุณชุติมา)    

E-mail : epjswu@gmail.com

 

1.การเดินทางมามหาวิทยาลัยโดยทางบก ใช้บริการของรถประจำทางหมายเลข ต่อไปนี้
- ด้านถนนสุขุมวิท : 2, 25, 38, 40, 48, 98, 501, 511, 508, ปอ.พ.6
- ด้านถนนอโศก : 38, 98, 136, ปอ.185 
- ด้านถนนเพชรบุรีตัดใหม่ : 11, 23, 58, 60, 72, 93, 99, 113, 206, 512, ปอ.พ.3, ปอ.พ.10, และปอ.พ.23
2.การเดินทางโดยใช้ทางน้ำ ใช้บริการของเรือโดยสารในคลองแสนแสบ โดยขึ้นที่ท่าประสานมิตร

3.การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก

4.การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ขึ้นสถานีเพชรบุรีและสถานีสุขุมวิท

5.รถยนต์ส่วนบุคล สามารถเดินทางมาในซอยสุขุมวิท 23 และ ถนนอโศก มีสถานที่จอดรถใต้สนามฟุตบอล (คิดค่าบริการจอดรถยนต์รายชั่วโมง)