หน้าแรก

เอกลักษณ์ของชาวเศรษฐศาสตร์

“การบริการวิชาการด้วยจิตสาธารณะเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน"

อันมาจากปรัชญาของคณะที่ว่า การเรียนรู้และวิจัยบนฐานความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์

เป็นการสร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

795

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด

746

จำนวนนักศึกษาปริญญาตรี

22

จำนวนนักศึกษาปริญญาโท

27

จำนวนนักศึกษาปริญญาเอก