โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ KM ด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญชัย เอกมาไพศาล เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโมเดลสมการโครงสร้าง การเตรียมข้อมูลและสร้างแฟ้มข้อมูล ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบของข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS และการเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยผ่านแบบสอบถามก่อนที่จะไปใช้ Mplus ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 คณะเศรษฐศาสตร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.