รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Neu-Ulm University of Applied Science ประเทศเยอรมนี

รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ Neu-Ulm University of Applied Science ประเทศเยอรมนี

เรียนฟรี!!
รับสมัครนิสิตแลกเปลี่ยน ณ
Neu-Ulm
University of Applied Science ประเทศเยอรมนี ภาคเรียนที่1 หรือ2 ปีการศึกษา2562 สามารถโอนหน่วยกิตมา
มศว ได้

นิสิตสามารถสมัครทุนสนับสนุนจากคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 65,000 บาท
หมดเขต 10 เมษายน2562 สามารถสมัครได้ที่พี่สตังค์ ชั้น13
สอบถามรายละเอียดที่ อาจารย์ ดร. ดนัย ธนามีE-Mail : danait@g.swu.ac.th

* ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เดือนละประมาณ700 ยูโร