ทุนการศึกษา-ปริญญาโท

มีทุนสนับสนุนการไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และนิสิตในหลักสูตรนี้ สามารถไปเรียนแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยในต่างประเทศได้ เช่น มหาวิทยาลัยแห่งชาติเกาสง ไต้หวัน โดยเรียนเป็นภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://ird.oop.swu.ac.th/ 

ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
ปริญญาตรี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
(นานาชาติ)
ปริญญาโท
หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
ปริญญาเอก
หลักสูตรเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต