การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมปักษาสวรรค์ ชั้น 14 อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล